Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 754
Název studie Diagnóza
Mezinárodní multicentrická randomizovaná dvojitě slepá studie vorinostatu (MK-0683) nebo placeba užívaných v kombinaci s bortezomibem u pacientů trpících mnohočetným myelomem mnohočetný myelom
Podávání cilengitidu pacientům s nově diagnostikovaným multiformním glioblastnomem obsahujícím aktivátor metylovaného genu MGMT - multicentrické otevřené kontrolované klinické hodnocení fáze III porovnávající léčbu cilengitidem v kombinaci se standardní léčbou (temozolomid se souběžnou léčbou ozařováním následovanou udržovací léčbou temozolomide) a samotnou standardní léčbu (klinické hodnocení CENTRIC). multiformní glioblastom
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, multicentrická studie, fáze II, porovnávající účinnost AZD2281 při podání v kombinaci s paclitaxelem v první nebo druhé linii léčby pacientek s metastazujícím trojitě negativním nádorem prsu. nádor prsu
Randomizované, otevřené, kontrolované klinické hodnocení fáze II porovnávající kombinovanou chemoterapii s použitím nebo bez použití přípravku Panitumumab jako léčba první volby u pacientů s metastázujícím nebo recidivujícím nádorem hlavy a krku, s přechodem na monoterapii přípravkem Panitumumab v druhé linii léčby u nemocných, u kterých selhala samostatná kombinovaná chemoterapie nádory hlavy a krku
Otevřené, randomizované, mezinárodní klinické hodnocení fáze IIIb hodnotící účinek a bezpečnost udržovací léčby přípravkem cetuximab v dávkách 250 mg/m jednou týdně a 500 mg/m jednou za dva týdny po chemoterapii na bázi platiny v kombinaci s cetuximabem jako léčby první linie u pacientů s nemalobuněčným plicním karcinomem (NSCLC) v pokročilém stádiu. nemalobuněční plicní karcinom
Klinické hodnocení fáze 1b/2 přípravku AMG 655 v kombinaci s přípravky Paclitaxel a Carboplatina pro léčbu pokročilého nemalobuněčného zhoubného nádoru plic v první linii léčby. nemalobuněčný karcinom plic
Dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná randomizovaná studie fáze II hodnotící účinnost a bezpečnost ZD4054 v kombinaci s pemetrexedem (Alimta) proti samotnému pemetrexedu u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic, u nichž selhal předchozí režim chemoterapie založený na platině nemalobuněčný karcinom plic
Randomizovaná, otevřená, multicentrická studie hodnotící přípravek zalutumumab, lidskou monoklonální protilátku proti EGF receptoru, v kombinaci s chemoradioterapií u pacientů ve stádiu IIIA-IIIB nemalobuněčného karcinomu plic. nemalobuněčný karcinom plic
Randomizované, otevřené hodnocení, fáze 3, zaměřené na erlotinib samotný nebo v kombinaci s přípravkem CP-751,871 u pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic jiného než adenokarcinomového typu nemalobuněčný karcinom plic jiného než adenokarcinomového typu
Randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze II/III porovnávající paklitaxel s karboplatinou v kombinaci s vorinostatem (MK-0683) nebo placebem u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) ve stadiu IIIB (s pleurálním výpotkem) nebo ve stadiu IV. nemalobuněčný plicní karcinom
Fáze III randomizovaného otevřeně značeného klinického hodnocení CP 751,871 v kombinaci s paclitaxelem a karboplatinou v porovnání s paclitaxelem a karboplatinou u nemalobuněčného plicního karcinomu. nemalobuněčný plicní karcinom
II. fáze randomizované, multicentrické studie zkoumající, zda biomarkery korelují s výsledkem léčby u pacientů bez předchozí chemoterapie s pokročilým nebo rekurentním nerohovějícím nemalobuněčným plicním karcinomem, kteří jsou kromě chemoterapie karboplatinou (gemcitabin nebo paklitaxel) léčení i bevacizumabem (v dávce buď 7,5 mg/kg nebo 15 mg/kg). nemalobuněčný plicní karcinom
Randomizované, placebem kontrolované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení, fáze II porovnávající účinnost přípravků karboplatina/paklitaxel užívaných v kombinaci s ABT-869 s účinky pouze karboplatiny/paklitaxelu v léčbě první linie u pacientů s pokročilým či metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC). Nemalobuněčný plicní karcinom
Fáze III randomizovaného, dvojitě-zaslepeného, placebem kontrolovaného, multicentrického klinického hodnocení přípravku ASA404 v kombinaci s paclitaxelem a carboplatinou jako léčby první volby lokálně pokročilého nebo metastazujícího (stádium IIIb/IV) nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). nemalobuněčný plicní karcinom (IIIb/IV)
Multicentrické, dvojitě zaslepené, randomizované, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze IIa sledující účinnost Imidaprilu na tělesnou váhu a tělesné složení u pacientů s nemalobuněčným plicním karcinomem a s kachexií v důsledku nádorového onemocnění. nemalobuněčný plicní karcinom u pacientů se současnou nádorovou kachexií
Randomizované, otevřené, multicentrické klinické hodnocení, fáze III, hodnotící účinnost a bezpečnost přípravku nilotinib oproti přípravku imatinib u dospělých pacientů s diagnózou neoperativního nebo metastatického gastrointestinálního stromálního tumoru (GIST) Neoperabilní nebo metastatický gastrointestinální stromální tumor (GIST)
Randomizované, otevřené, multicentrické klinické hodnocení III.fáze s kombinací Rituximabu, Cyklofosfamidu, Doxorubicinu, Velcade a Prednisonu (VcF-CAP) nebo Rituximabu, Cyklofosfamidu, Doxorubicinu, Vinkristinu a Prednisonu (R-CHOP) u pacientů s nově diagnostikovaným lymfomem u plášťových buněk (Mantle Cell Lymphoma), kteří nejsou vhodní k transplantaci kostní dřeně nově diagnostikovaný lymfom (Mantle Cell Lymphoma), kde není vhodná transplantace kostní dřeně
Multicentrická, mezinárodní, randomizovaná, dvojitě zaslepená, fáze III studie IMC-1121B s Docetaxelem oproti placebu s Docetaxelem u dříve neléčených pacienttek HER2-negativní, chirurgicky neodstanitelnou, lokálně recidivující nebo metatstatickou rakovinou prsu pacienti s recidivující nebo metastatickou rakovinou prsu
Randomizované, otevřené klinické hodnocení fáze 3b porovnávající léčbu bevacizumabem (Avastin) v kombinaci s temsirolimem (Torisel) a bevacizumabem (Avastin) v kombinaci s interferonem-alfa (Roferon) jako léčbu první linie u pacientů s pokročilým karcinomem ledviny Pokročilý karcinom ledvin
Otevřeně značená, randomizovaná studie, fáze II s přípravkem ABT-869 v kombinaci s režimem FOLFOX6 ( Oxaliplatina, 5-Fluorouracil, Folová kyselina) versus Bevacizumab v kombinaci s režimem FOLFOX6 jako 2. linie léčby u pacientů s pokročilým kolorektálním karcinomem pokročilý kolorektální karcinom

‹‹ ‹ 10 20 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 › ››

V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 5. duben 2020 v 05:10