Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 753
Název studie Diagnóza
Multicentrické otevřené klinické hodnocení fáze IV zpřístupňující přípravek ceritinib (LDK378) pacientům s ALK pozitivními malignitami, kteří dokončili předchozí klinické hodnocení ceritinibu (LDK378) zadavatele Novartis a mají dle zkoušejícího lékaře stále přínos z pokračování v léčbě ceritinibem NSCLC
Klinické hodnocení fáze 3 zkoumající přípravek pembrolizumab v kombinaci s léčbou etoposidem/platinou (cisplatina nebo karboplatina) s následnou léčbou pembrolizumabem a udržovací léčbou olaparibem, nebo bez něj, jakožto léčbu první linie extenzivního stadia malobuněčného plicního karcinomu (ES-SCLC) plicní karcinom
Multicentrické, randomizované, otevřené klinické hodnocení fáze II k vyhodnocení bezpečnosti a účinnosti ribociclibu 400 mg v kombinaci s nesteroidními inhibitory aromatázy při léčbě pre- a postmenopauzálních žen s HER2 negativním, pokročilým karcinomem prsu s expresí hormonálních receptorů, bez předchozí hormonální léčby pro pokročilé onemocnění Pokročilý karcinom prsu
Mezinárodní multicentrické randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované klinické hodnocení hodnotící účinnost a bezpečnost BCD-100 v kombinaci s Pemetrexed+Cisplatina/Carboplatina v porovnání s podáváním Placeba v kombinaci s Pemetrexed+Cisplatina/Carboplatina jako léčby první linie u subjektů s pokročilým neskvamózním nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) pokročilý neskvamózní nemalobuněčný karcinom plic
ATHENA (multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze 3 u pacientek s rakovinou vaječníků vyhodnocující rucaparib a nivolumab jakožto udržující terapii po odpovědi na chemoterapii první linie založené na platině) rakovina vaječníků
Otevřená multicentrická následná studie za účelem shromáždění dlouhodobých údajů o účastnících z několika klinických hodnocení avelumabu (MSB0010718C) solidní nádor
Klinické hodnocení fáze II zaměřené na genetické mutace v nádorech bez ohledu na jejich lokalitu (tzv. ?basket study?) zkoumající perorální selektivní pan-FGFR inhibitor Debio 1347 u pacientů se solidními tumory obsahujícími fúzi FGFR1, FGFR2 nebo FGFR3. Solidní tumory
Randomizované, placebem kontrolované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze 3 k posouzení účinnosti a bezpečnosti tislelizumabu (BGB-A317) v kombinaci s chemoterapií jako léčby první linie u pacientů s neresekovatelným lokálně pokročilým rekurentním nebo metastazujícím spinocelulárním karcinomem jícnu spinocelulární karcinom jícnu
Intervenční, randomizované, multicentrické, otevřené klinické hodnocení fáze 3 přípravku DCC-2618 v porovnání se sunitinibem u pacientů s pokročilými gastrointestinálními stromálními tumory po léčbě Imatinibem stromální tumor
Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze II s aktivní kontrolou hodnotící účinnost a bezpečnost podávání nivolumabu v kombinaci s IPI-549 oproti monoterapii nivolumabem v léčbě imunoterapeuticky naivních pacientů s pokročilým uroteliálním karcinomem uroteliální karcinom
Otevřená, multikohortová studie derazantinibu a atezolizumabu fáze 1b/2 u pacientů s uroteliálním karcinomem exprimujícím aktivující molekulární aberace FGFR (FIDES-02) uroteliální karcinom
Stereotaktická radioterapie + anti-PD1 léčba u pacientů s lokálně pokročilým adenokarcinomem pankreatu adenokarcinom pankreatu
Randomizovaná, otevřená studie fáze II hodnotící léčbu relatlimabem (anti-LAG-3) a nivolumabem v kombinaci s chemoterapií oproti léčbě nivolumabem v kombinaci s chemoterapií v první linii léčby u pacientů s adenokarcinomem žaludku nebo gastroezofageální junkce. adenokarcinom žaludku nebo gastroezofageální junkce
Randomizované, dvojitě zaslepené srovnání fáze 3 hodnotící terapii platinovými léčivy v kombinaci s přípravky TSR 042 a Niraparib nebo standardní terapii platinovými léčivy jako prvotní léčbu nemucinózního epiteliálního maligního nádorového onemocnění vaječníku stadia III nebo IV Epiteliální maligní nádorové onemocnění vaječníku
Mezinárodní, multicentrická, otevřená, randomizovaná studie fáze 3 přípravku BLU 285 v porovnání s přípravkem regorafenib u pacientů s lokálně pokročilým neresekovatelným nebo metastatickým gastrointestinálním stromálním nádorem (GIST) gastrointestinální stomální nádor
RANDOMIZOVANÁ, DVOJITĚ ZASLEPENÁ, PLACEBEM KONTROLOVANÁ STUDIE FÁZE 3 HODNOTÍCÍ TALAZOPARIB S ENZALUTAMIDEM U METASTATICKÉHO KASTRAČNĚ REZISTENTNÍHO KARCINOMU PROSTATY karcinom prostaty
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 3 kombinace niraparibu s abirateron acetátem a prednisonem oproti abirateron acetátu s prednisonem v léčbě metastazujícího karcinomu prostaty. karcinom prostaty
Fáze 3 dvojitě zaslepené randomizované studie přípravku BGB-290 aplikovaného jako udržovací terapie v porovnání s placebem u pacientů s inoperabilním lokálně pokročilým, nebo metastazujícím karcinomem žaludku, který odpovídal na léčbu první linie chemoterapií založenou na derivátu platiny karcinom žaludku
Jednoramenné multicentrické mezinárodní klinické hodnocení tisotumab vedotinu (HuMax TF ADC) u dříve léčeného recidivujícího nebo metastatického karcinomu děložního hrdla karcinom děložního hrdla
Randomizované, nezaslepené, multicentrické globální klinické hodnocení fáze III, jehož cílem je stanovit účinnost a bezpečnost durvalumabu podávaného s kombinovanou léčbou gemcitabinem+cisplatinou v neoadjuvantní terapii následované monoterapií durvalumabu v adjuvantní léčbě u pacientů s karcinomem močového měchýře invadujícím svalovinu (NIAGARA) karcinom močového měchýře

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 › ››

V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 30. březen 2020 v 05:10