Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 781
Název studie Diagnóza
Otevřená, randomizovaná studie fáze II přípravku BI 754091 dávkovaného samostatně, nebo v kombinaci s přípravkem BI 836880 u pacientů s neresekovatelným, vůči chemoterapii rezistentním metastatickým karcinomem skvamózních buněk análního kanálu metastatický karcinom skvamózních buněk análního kanálu
Randomizovaná, otevřená, kontrolovaná studie fáze 3 kombinace kabozantinibu (XL184) s atezolizumabem v porovnání s druhou novou hormonální terapií (NHT) u subjektů s metastatickým maligním nádorem prostaty rezistentním na kastraci nádor prostaty
Nezaslepené, multicentrické KH fáze II uspořádané jako basket study, jehož cílem je vyhodnotit protinádorovou aktivitu a bezpečnost přípravku lenvatinib u dětí, dospívajících a mladých dospělých s relabujícími či refrakterními solidními nádory. solidní nádor
Otevřené, randomizované, multicentrické klinické hodnocení fáze 2posuzující účinnost a bezpečnost pemigatinibu v kombinaci spembrolizumabem v porovnání se samotným pemigatinibem a v porovnánís obvyklou léčbou při léčbě první linie metastatického neboneresekovatelného uroteliálního karcinomu u pacientů nezpůsobilých kléčbě cisplatinou, jejichž tumor exprimuje mutaci nebo přeskupení genuFGFR3 uroteliální karcinom
Randomizovaná, otevřená, multicentrická studie fáze III hodnotící bezpečnost a účinnost léčby apixabanem za účelem prevence tromboembolismu oproti přístupu bez systémové antikoagulační profylaktické léčby během indukční chemoterapie u dětí s nově diagnostikovanou akutní lymfoblastickou leukémií nebo lymfomem (vycházejícím z T nebo B lymfocytů), které jsou léčeny asparaginázou akutní lymfoblastická leukémie, lymfom
Diferencovaný karcinom štítné žlázy
Otevřené multicentrické globální klinické hodnocení posuzující dlouhodobou bezpečnost a účinnost u pacientů, kteří dostávají nebo dříve dostávali durvalumab v rámci jiných protokolů (WAVE) dlouhodobá bezpečnost a účinnost u pacientů
Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie fáze III s paralelními skupinami k porovnání účinnosti, bezpečnosti a imunogenicity navrhovaného biosimilárního rituximabu (DRL_RI) s přípravkem MabThera? u dosud neléčených subjektů s CD20 pozitivním folikulárním lymfomem s malou nádorovou masou II. - IV. klinického stádia Folikulární lymfom
MULTICENTRICKÁ, RANDOMIZOVANÁ, OTEVŘENÁ STUDIE FÁZE III POROVNÁVAJÍCÍ ATEZOLIZUMAB (ANTI-PD-L1 PROTILÁTKA) PLUS BEVACIZUMAB PROTI AKTIVNÍMU SLEDOVÁNÍ V ADJUVANTNÍ LÉČBĚ PACIENTŮ S HEPATOCELULÁRNÍM KARCINOMEM S VYSOKÝM RIZIKEM RECIDIVY PO CHIRURGICKÉ RESEKCI NEBO ABLACI HEPATOCELULÁRNÍ KARCINOM
Otevřená jednoramenná studie fáze 2 s cílem vyhodnotit účinnost a bezpečnost přípravku camidanlumab tesirine (ADCT-301) u pacientů s relabujícím nebo refrakterním Hodgkinovým lymfomem Hodgkinův lymfom
Multicentrické, otevřené, randomizované, klinické hodnocení fáze III pro zhodnocení účinnosti a bezpečnosti léčivého přípravku Acalabrutinib (ACP196) v kombinaci s Venetoclaxem spolu s nebo bez Obinutuzumabu v porovnání s chemoimunoterapeutickou léčbou vybranou zkoušejícím lékařem u pacientů s dříve neléčenou chronickou lymfocytární leukémií bez přítomnosti delece 17p nebo genové mutace TP53 chronická lymfocytární leukémie
Otevřené, jednoramenné, multicentrické klinické hodnocení fáze II ruxolitinibu přidaného ke kortikosteroidům u pediatrických pacientů se střední až těžkou chronickou reakcí štěpu proti hostiteli po alogenní transplantaci kmenových buněk Chronická reakce štěpu proti hostiteli
Adjuvantní imunoterapie u pacientů s resekovaným karcinomem žaludku po předoperační chemoterapii a vysokým rizikem recidivy (N+ a/nebo R1) ? nezaslepená, randomizovaná, kontrolovaná studie fáze 2 (VESTIGE) karcinom žaludku
Mezinárodní randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení přípravku BCD-100 v kombinaci s chemoterapií na bázi platiny s bevacizumabem nebo bez něho v porovnání s placebem v kombinaci s chemoterapií na bázi platiny s bevacizumabem nebo bez něho v léčbě první linie u pacientek s pokročilým karcinomem děložního čípku karcinom děložního čípku
Otevřené klinické hodnocení fáze 1b/2 zkoumající tisotumab vedotin (HuMax?-TF-ADC) v kombinaci s jinými přípravky u pacientek s recidivou nebo stadiem IVB karcinomu děložního hrdla karcinom děložního hrdla
Randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze III, ověřující udržovací léčbu přípravkem Selinexor nebo placebem po kombinované chemoterapii u pacientek s pokročilým nebo recidivujícím karcinomem endometria. karcinom endometria
Otevřená multicentrická klinická studie účinků mimetika superoxiddismutázy, GC4419, při podávání ke snížení incidence a závažnosti těžkého zánětu ústní sliznice souvisejícího s chemoradioterapií při lokálně pokročilém nemetastatickém karcinomu hlavy a krku karcinom hlavy a krku
Klinické hodnocení fáze IIa / IIb NC-6004 v kombinaci s pembrolizumabem u pacientů s recidivujícím nebo metastazujícím spinocelulárním karcinomem hlavy a krku, u nichž selhala platina nebo léčba obsahující platinu karcinom hlavy a krku
Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie fáze IIIb hodnotící léčbu nivolumabem v kombinaci s ipilimumabem oproti léčbě samotným nivolumabem u pacientů s dříve neléčeným pokročilým karcinomem ledvin se střední nebo špatnou prognózou Karcinom ledvin
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, kontrolovaná klinická studie fáze 3 cabozantinibu v kombinaci s nivolumabem a ipilimumabem v porovnání s nivolumabem a ipilimumabem u subjektů s dříve neléčeným pokročilým nebo metastatickým renálním buněčným karcinomem se středně vysokým až vysokým rizikem karcinom ledvin

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 10 20 30 40 › ››

V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 20. září 2020 v 05:11