Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 753
Název studie Diagnóza
Randomizované, otevřené, multicentrické klinické hodnocení fáze II ke stanovení účinnosti a bezpečnosti kombinace capmatinibu (INC280) a pembrolizumabu v porovnání se samotným pembrolizumabem v první linii léčby pacientů s lokálně pokročilým nebo metastatickým nemalobuněčným karcinomem plic s PD-L1 ? 50 % karcinom plic
LIBRETTO-431: Multicentrická, randomizovaná, nezaslepená klinická studie fáze 3 porovnávající LOXO-292 s terapií založenou na platině a pemetrexedu s nebo bez pembrolizumabu jako počáteční léčbu pokročilého nebo metastatického nemalobuněčného karcinomu plic s pozitivitou RET fúze karcinom plic s pozitivitou RET
Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie fáze 3 nivolumabu nebo placeba v kombinaci s docetaxelem u mužů s metastatickým, kastračně-rezistentním karcinomem prostaty karcinom prostaty
Multicentrické, randomizované, otevřené klinické hodnocení fáze IIIporovnávající přípravek SHR3680 v kombinaci s androgen deprivačníterapií (ADT) oproti bikalutamidu v kombinaci s ADT při léčběmetastazujícího hormonálně senzitivního karcinomu prostaty s vysokounádorovou zátěží karcinom prostaty
Multicentrická studie fáze IIb hodnotící účinnost a snášenlivost přípravku ModraDoc006/r u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty (mCRPC) vhodných k léčbě taxanem karcinom prostaty
Otevřené, randomizované klinické hodnocení fáze II., hodnotící přípravek SAR439859 ve srovnání s endokrinní monoterapií dle volby lékaře, u premenopauzálních a postmenopauzálních pacientek s hormonálně předléčeným, estrogen-pozitivním, HER2 negativním, lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu karcinom prsu
OTEVŘENÁ, JEDNORAMENNÁ, MULTICENTRICKÁ BEZPEČNOSTNÍ STUDIE FÁZE IIIB HODNOTÍCÍ ATEZOLIZUMAB (TECENTRIQ) PLUS NAB PAKLITAXEL NEBO PAKLITAXEL V LÉČBĚ NEOPEROVATELNÉHO LOKÁLNĚ POKROČILÉHO NEBO METASTATICKÉHO TROJITĚ NEGATIVNÍHO KARCINOMU PRSU karcinom prsu
Randomizované, dvojitě zaslepené, klinické hodnocení fáze III pro zhodnocení účinnosti a bezpečnosti léčivého přípravku capivasertib v kombinaci s paklitaxelem v porovnání s placebem v kombinaci s paklitaxelem podávaných jako první linie léčby u pacientů s histologicky potvrzeným, lokálně pokročilým (inoperabilním) nebo metastatickým triple-negativním karcinomem prsu (TNBC) ? CAPItello-290 karcinom prsu
Randomizovaná, multicentrická, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze III hodnotící léčbu nivolumabem oproti placebu v kombinaci s neoadjuvantní chemoterapií a adjuvantní endokrinní léčbou u pacientů s vysoce rizikovým primárním karcinomem prsu pozitivním na estrogenové receptory (ER+) a negativním na receptor 2 pro lidský epidermální růstový factor (HER2-) karcinom prsu
Multicentrická, randomizovaná, nezaslepená klinická studie fáze 3 porovnávající LOXO-292 s Cabozantinibem nebo Vandetanibem dle výběru lékaře, u pacientů s progresivním, pokročilým medulárním karcinomem štítné žlázy s mutací RET, dosud neléčeným inhibitorem kináz (LIBRETTO-531) karcinom štítné žlázy s mutací RET
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze 3 hodnotící pazopanib v kombinaci s abexinostatem, nebo bez abexinostatu u pacientů s lokálně pokročilým nebo metastázujícím karcinomem z renálních buněk karcinom z renálních buněk
Otevřená, randomizovaná studie fáze III porovnávající trifluridin/tipiracil (S 95005) v kombinaci s bevacizumabem s kapecitabinem v kombinaci s bevacizumabem v první linii léčby u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem, pro které není vhodná intenzivní terapie (studie SOLSTICE) kolorektální karcinom
Otevřené nekontrolované klinické hodnocení k posouzení farmakokinetiky naloxonu u dětí ve věku od 4 do méně než 18 let se zácpou vyvolanou opioidy Léčba bolesti
Otevřené klinické hodnocení fáze 2 posuzující účinek Zanubrutinibu (BGB-3111) u pacientů s recidivujícím nebo refrakterním lymfomem marginální zóny lymfon
Otevřené, multicentrické, randomizované klinické hodnocení fáze III porovnávající léčbu přípravkem NUC-1031 v kombinaci s cisplatinou a léčbu gemcitabinem v kombinaci s cisplatinou u pacientů s dosud neléčeným lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem žlučových cest metastatický karcinom žlučových cest
Randomizovaná studie Fáze IIIb hodnotící léčbu samotným nivolumabem, kombinací nivolumabu a ipilimumabu nebo chemoterapií dle výběru zkoušejícího u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem s vysokou mírou mikrosatelitové instability (MSI-H) nebo deficitem MMR (dMMR) metastatický kolorektální karcinom
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, multicentrická studie fáze III hodnotící bezpečnost, snášenlivost a účinnost kombinované léčby BL-8040 a G-CSF v porovnání s kombinací placeba a G-CSF pro mobilizaci hematopoetických kmenových buněk pro autologní transplantaci u pacientů s mnohočetným myelomem - Klinické hodnocení GENESIS mnohočetný myelom
MULTICENTRICKÁ, RANDOMIZOVANÁ, OTEVŘENÁ STUDIE FÁZE II SROVNÁVAJÍCÍ DARATUMUMAB V KOMBINACI S BORTEZOMIBEM-CYKLOFOSFAMIDEM-DEXAMETASONEM (DARA-VCD) OPROTI BORTEZOMIBU-THALIDOMIDU-DEXAMETASONU (VTD) JAKO INDUKČNÍ PRETRANSPLANTAČNÍ A KONSOLIDAČNÍ POTRANSPLANTAČNÍ LÉČBĚ, OBĚ RAMENA JSOU NÁSLEDOVÁNA UDRŽOVACÍ LÉČBOU IXAZOMIBEM V MONOTERAPII NEBO IXAZOMIBEM V KOMBINACI S DARATUMUMABEM U NOVĚ DIAGNOSTIKO mnohočetný myelom
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, multicentrické klinické hodnocení fáze II intravenózně podávaného přípravku MBG453 přidávaného k hypometylačním látkám u dospělých pacientů s myelodysplastickým syndromem (MDS) se středním, vysokým a velmi vysokým rizikem podle kritérií IPSS-R myelodysplastický syndrom
Multicentrické, nezaslepené prodloužené klinické hodnocení fáze III, jehož cílem je zkoumat dlouhodobou bezpečnost a účinnost u pacientů s pokročilým nádorovým onemocněním, kteří se v současné době léčí, nebo procházejí fází následného sledování v některém z klinických hodnocení s přípravkem pembrolizumab. nádorové onemocnění

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 10 20 30 › ››

V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 30. březen 2020 v 05:10