Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 753
Název studie Diagnóza
Multicentrické klinické hodnocení fáze Ib/III s talimogenem laherparepvekem podávaným v kombinaci s pembrolizumabem při léčbě neresekovatelného melanomu stadia IIIB až IVM1c (MASTERKEY-265) neresekovatelný melanom
HERMIONE: Randomizovaná, multicentrická, otevřená studie hodnotící MM-302 v kombinaci s trastuzumabem vs. chemoterapie dle volby lékaře v kombinaci s trastuzumabem u pacientů dosud neléčených antracykliny s lokálně pokročilým / metastazujícím HER2-pozitivním maligním nádorovým onemocněním prsu rakovina prsu
Dvojitě zaslepená, randomizovaná studie fáze 2 se dvěma rameny hodnotící nivolumab s ipilimumabem oproti nivolumabu s placebem u pacientů se skvamózním karcinomem hlavy a krku (SCCHN) v metastatickém stádiu nebo s opakovaným výskytem onemocnění skvamózní karcinom hlavy a krku (SCCHN)
Multicentrické, otevřené, klinické hodnocení lékových interakcí (fáze I) s jednoduchou sekvencí podávání léků hodnotící vliv přípravku INC280 na farmakokinetiku digoxinu a rosuvastatinu u pacientů s pokročilými solidními nádory se cMet-dysregulací solidní nádor se cMet-dysregulací
Multicentrické, mezinárodní, randomizované, otevřené klinické hodnocení fáze III s paralelními rameny přípravku avelumab (MSB0010718C) spolu s nejlepší podpůrnou péčí oproti samotné nejlepší podpůrné péči jakožto udržovací léčby u pacientů s lokálně pokročilým nebo metastázujícím uroteliálním karcinomem, jejichž onemocnění neprogreduje po dokončení chemoterapie první linie obsahující platinu uroteliální karcinom
MULTICENTRICKÉ, RANDOMIZOVANÉ, PLACEBEM KONTROLOVANÉ, DVOJITĚ ZASLEPENÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE III ZKOUMAJÍCÍ ATEZOLIZUMAB (PROTILÁTKU PROTI LIGANDU PD-L1) V KOMBINACI S GEMCITABINEM A KARBOPLATINOU V POROVNÁNÍ SE SAMOTNÝM GEMCITABINEM A KARBOPLATINOU U PACIENTŮ S DOSUD NELÉČENÝM MÍSTNĚ POKROČILÝM NEBO METASTÁZUJÍCÍM UROTELIÁLNÍM KARCINOMEM, KTEŘÍ NEJSOU ZPŮSOBILÍ K LÉČBĚ NA BÁZI CISPLATINY uroteliální karcinom
Otevřené multicentrické klinické hodnocení fáze III posuzující avelumab (MSB0010718C) jako léčbu třetí linie neresekovatelného recidivujícího nebo metastázujícího adenokarcinomu žaludku nebo gastroezofageální junkce zhoubný nádor jícnu nebo gastroezofageální junkce
Randomizovaná, multicentrická, dvojitě zaslepená studie fáze 3 hodnotící adjuvantní terapii nivolumabem oproti placebu u pacientů po resekci zhoubného nádoru jícnu nebo gastroezofageální junkce zhoubný nádor jícnu nebo gastroezofageální junkce
Účinnost a bezpečnost profylaxe rivaroxabanem v porovnání s placebem u ambulantních onkologických pacientů, kteří začínají užívat systémovou protinádorovou léčbu a mají vysoké riziko žilní tromboembolie žilní tromboembolie
POKRAČUJÍCÍ PŘÍSTUP K INHIBITORU TYROZINKINÁZY VEGFR-2, AG-013736 (A406) PRO PACIENTY, KTEŘÍ PŘEDTÍM V KLINICKÝCH HODNOCENÍCH UŽÍVALI AG-013736
Otevřená randomizovaná kontrolovaná multicentrická studie fáze II hodnotící bezpečnost a účinnost nitronádorově podaného přípravku Intuvax před nefrektomií a poté přípravku Sunitinib po nefrektomii v porovnání s podáním přípravku Sunitinib po nefrektomii u pacientů s metastazujícím adenokarcinomem ledviny adenokarcinom ledviny
Randomizovana, dvojite zaslepena, placebem kontrolovana klinicka studie faze III srovnavajici kombinaci BBI608 s paclitaxelem podavanym jednou tydne proti kombinaci placeba s paclitaxelem podavanym jednou tydne u dospelych pacientu s pokrocilym, drive lecenym adenokarcinomem zaludku a gastroezofagealni junkce adenokarcinom žaludku a gastroezofageální junkce
Randomizované, částečně zaslepené klinické hodnocení fáze III s aktivní kontrolou na základě výběru dle biomarkerů zkoumající přípravek Pembrolizumab v monoterapii a v kombinaci s cisplatinou+5-Fluorouracilem oproti kombinaci placebo+cisplatina+5-Fluorouracil jako léčbu první volby u subjektů s adenokarcinomem žaludku nebo gastroesofageální junkce (GEJ) v pokročilém stádiu adenokarcinom žaludku a gastroezofageálni junkce (GEJ)
Randomizované klinické hodnocení fáze II hodnotící alternativní dávky Ramucirumabu v kombinaci s Paclitaxelem ve druhé linie léčby pacientů s metastazujícím nebo lokálně pokročilým neresekovatelným adenokarcinomem žaludku nebo gastroezofageální junkce. adenokarcinom žaludku nebo gastroezofageální junkce
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinickéhodnocení fáze 3 podávání capecitabinu a cisplatiny s ramucirumabemnebo bez ramucirumabu v první linii léčby u pacientů s metastazujícím adenokarcinomem žaludku nebo gastroezofageální junkce adenokarcinomem žaludku nebo gastroezofageální junkce
Otevřené, multicentrické, víceramenné klinické hodnocení fáze II hodnotící ceritinib u pacientů s pokročilými solidními nádory a hematologickými malignitami s genetickými abnormalitami v kináze anaplastického lymfomu (ALK) anaplastický lymfom (ALK)
Randomizovaná dvojitě zaslepená studie fáze 2 gemcitabinu a nab paclitaxelu v kombinaci s momelotinibem u pacientů s dříve neléčeným metastatickým duktálním adenokarcinomem slinivky, které předcházela dávku zjišťující zaváděcí fáze duktální adenokarcinom slinivky
Mezinárodní randomizované, kontrolované klinické hodnocení léčby nově diagnostikovaných nádorů ze skupiny Ewingových sarkomů (Ewing´s Sarcoma Family of Tumours, ESFT) Ewingový sarkom
Mezinárodní, randomizované, kontrolované klinické hodnocení chemoterapie v léčbě rekutního a primárního refrakterního Ewingova sarkomu Ewingův sarkom
Randomizované, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 2B/3 přípravku ABT-414 při současné chemoradioterapii a adjuvantní léčbě temozolomidem u pacientů s nově diagnostikovaným glioblastomem (GBM) s amplifikací receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR). (INTELLANCE 1) glioblastom, gliosarkom

‹‹ ‹ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 30 › ››

V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 30. březen 2020 v 05:10