Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 781
Název studie Diagnóza
OTEVŘENÁ, MULTICENTRICKÁ, BEZPEČNOSTNÍ STUDIE S JEDNÍM RAMENEM HODNOTÍCÍ ATEZOLIZUMAB V LÉČBĚ LOKÁLNĚ POKROČILÉHO NEBO METASTATICKÉHO UROTELIÁLNÍHO NEBO NON-UROTELIÁLNÍHO KARCINOMU MOČOVÝCH CEST Karcinom močových cest
Eskalace dávky fáze 1 a randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze 2 veliparibu v kombinaci s karboplatinou a etoposidem v terapii neléčeného extenzivního stádia malobuněčného karcinomu plic. karcinom plic
Randomizovaná studie fáze II srovnávající perorální vinorelbin v monoterapii podávaný ve dvou různých schématech u pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic nevhodným pro chemoterapii na bázi platiny karcinom plic
RANDOMIZOVANÉ, DVOJITĚ ZASLEPENÉ, PLACEBEM KONTROLOVANÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE I/III POSUZUJÍCÍ KARBOPLATINU PLUS ETOPOSID V KOMBINACI S ATEZOLIZUMABEM (PROTILÁTKOU PROTI PD-L1), NEBO BEZ NĚJ U PACIENTŮ S NELÉČENÝM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC V POKROČILÉM STADIU karcinom plic
Otevřená, prodloužená studie fáze 2 pro subjekty s rakovinou prostaty, které se dříve účastnily klinické studie enzalutamidu karcinom prostaty
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie Fáze 3 přípravku ODM-201 oproti placebu jako doplňku ke standardní androgen deprivační terapii a docetaxelu u pacientů s metastazující hormon-senzitivní rakovinou prostaty karcinom prostaty
Jednoramenné klinické hodnocení fáze I/II pro určení bezpečnosti kombinace aktivní buněčné imunoterapie DCVAC/PCa s adenovirem aktivujícím imunitní systém ONCOS-102 a míry aktivace imunitního systému po podání této kombinace u pacientů s pokročilým metastatickým kastračně-rezistentním karcinomem prostaty karcinom prostaty
OTEVŘENÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE II S DISULFIRAMEM A MĚDÍ U METASTATICKÉHO KARCINOMU PRSU. karcinom prsu
Randomizované, otevřené klinické hodnocení fáze 2 s abemaciclibem a tamoxifenem nebo abemaciclibem samotným u žen s předléčeným HR pozitivním, HER2 negativním metastatickým karcinomem prsu karcinom prsu
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze II hodnotící chlorid radnatý s izotopem 223Ra v kombinaci s exemestanem a everolimem versus placebo v kombinaci s exemestanem a everolimem při podávání pacientkám s metastázujícím, HER2 negativním, HR-pozitivním karcinomem prsu s metastázami v kostech karcinom prsu
MULTICENTRICKÉ, RANDOMIZOVANÉ, PLACEBEM KONTROLOVANÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE III POROVNÁVAJÍCÍ ATEZOLIZUMAB (PROTILÁTKU PROTI PDL1) V KOMBINACI S NABPAKLITAXELEM A PLACEBO V KOMBINACI S NABPAKLITAXELEM U PACIENTŮ S DOSUD NELÉČENÝM METASTÁZUJÍCÍM TROJITĚ NEGATIVNÍM KARCINOMEM PRSU karcinom prsu
Randomizovaná studie fáze II porovnávající monoterapii perorálním vinorelbinem jako chemoterapii první linie podávanou ve dvou různých schématech pacientům s pokročilým karcinomem prsu karcinom prsu
Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie fáze III zkoumající přípravek pembrolizumab (MK-3475) v kombinaci s chemoterapií oproti placebu v kombinaci s chemoterapií u dříve neléčeného, lokálně rekurentního, neoperabilního nebo metastazujícího triple negativního karcinomu prsu - (KEYNOTE-355) karcinom prsu
Tepelně aktivovaná cílená terapie (radioterapie + hypertermie + lyso-termosenzitivní lipozomální doxorubicin) lokálně-regionálního relapsu u pacientek s nádorovým onemocněním prsu karcinom prsu
Otevřené klinické hodnocení fáze 2 hodnotící účinnost a bezpečnost léčby přípravkem SAR566658 u pacientek s CA6-pozitivním metastazujícím triple negativním karcinomem prsu Karcinom prsu
Lipozomy (drug delivery systems) v kineticky řízené léčbě platinarezistentního karcinomu ovarií doxorubicinem pomocí plazmafiltrace karcinom vaječníku
RANDOMIZOVANÁ, MULTICENTRICKÁ, OTEVŘENÁ STUDIE FÁZE 3 AVELUMABU1 (MSB0010718C) SAMOTNÉHO NEBO V KOMBINACI S PEGYLOVANÝM LIPOZOMÁLNÍM DOXORUBICINEM PROTI SAMOTNÉMU PEGYLOVANÉMU LIPOZOMÁLNÍMU DOXORUBICINU U PACIENTEK S RAKOVINOU VAJEČNÍKŮ REZISTENTNÍ/REFRAKTERNÍ VŮČI PLATINĚ karcinom vaječníku
Multicentrická, randomizovaná studie fáze 3, srovnávající rucaparib s chemoterapií u pacientek s relabujícím zhoubným epiteliálním novotvarem ovaria, vejcovodu nebo primárně peritonea, s vysokým gradingem a pozitivní mutací BRCA karcinom vaječníku
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze 3 hodnotící účinnost a bezpečnost přípravku GS-5745 v kombinaci s přípravkem mFOLFOX6 jako léčby první volby u pacientů s pokročilým adenokarcinomem žaludku nebo gastroesofageálního spojení karcinom žaludku
Prospektivní studie zkoumající účinnost lanreotidu na snížení průjmu vyvolaného chemoterapií u pacientů s kolorektálním karcinomem kolorektální karcinom

‹‹ ‹ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 30 40 › ››

V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 20. září 2020 v 05:11