Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 794
Název studie Diagnóza
Otevřené, randomizované klinické hodnocení fáze II s paralelním designem srovnávající léčbu přípravkem NIS793 či kombinací NIS793 a spartalizumabu, podávaných spolu se standardní chemoterapií gemcitabinem/nab-paklitaxelem oproti chemoterapii samotné u pacientů s dosud neléčeným metastatickým duktálním adenokarcinomem pankreatu (mPDAC) adenokarcinom pankreatu
Randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze III, zkoumající kombinaci přípravku pembrolizumab (MK-3475) a chemoterapie oproti kombinaci placeba a chemoterapie v léčbě první linie u účastníků s HER2 negativním, doposud neléčeným neresekabilním/neodstranitelným nebo metastatickým adenokarcinomem žaludku nebo gastroesofageální junkce (GEJ) (KEYNOTE-859) adenokarcinomem žaludku
11C-METHIONIN V DIAGNOSTICE A MANAGEMENTU PACIENTŮ S AGRESIVNÍM GLIOBLASTOMEM VYKAZUJÍCÍM ČASNOU POOPERAČNÍ PROGRESI PŘED ZAHÁJENÍM ADJUVANTNÍ ONKOLOGICKÉ LÉČBY AGRESIVNÍ GLIOBLASTOME
Otevřené, jednoramenné, multicentrické klinické hodnocení fáze I/II ruxolitinibu přidaného ke kortikosteroidům u pediatrických pacientů s akutní reakcí štěpu proti hostiteli stupně II až IV po alogenní transplantaci kmenových buněk akutní reakce štěpu proti hostiteli
Otevřené, jednoramenné klinické hodnocení pro zajištění pokračování léčby darolutamidem u pacientů, kteří se účastnili předchozích klinických hodnocení pořádaných společností Bayer karcinim prostaty
Otevřené, multicentrické navazující klinické hodnocení pro další ověření bezpečnosti a snášenlivosti léčby u pacientů, kteří se účastnili klinických hodnocení společnosti Novartis se spartalizumabem podávaným samostatně, nebo v kombinaci s jinou hodnocenou léčbou karcinom
Klinické hodnocení fáze II orálního inhibitoru tropomyosin-receptor-kinázy (TRK), larotrectinibu, u pacientů s karcinomem asociovaným s fúzními geny NTRK bez ohledu na jeho lokalitu (tzv. ?basket study?)P/0401/2019 karcinom asociován fúzními geny NTRK
Randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze 3, zkoumající chemoradioterapii v kombinaci s přípravkem pembrolizumab nebo bez něj v léčbě vysoce rizikového, lokálně pokročilého karcinomu děložního čípku (LACC) (KEYNOTE-A18 / ENGOT-cx11) karcinom děložního čípku
Randomizovaná, dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie fáze 3 přípravku Debio 1143 v kombinaci s chemoterapií na bázi platiny a standardní frakcionovanou radioterapií s modulovanou intenzitou u pacientů s lokálně pokročilým skvamocelulárním karcinomem hlavy a krku vhodných k definitivní chemoradioterapii (TrilynX). karcinom hlavy a krku
RANDOMIZOVANÉ, DVOJITĚ ZASLEPENÉ, PLACEBEM KONTROLOVANÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE 3 HODNOTÍCÍ ATEZOLIZUMAB S TIRAGOLUMABEM (ANTI-TIGIT PROTILÁTKOU) NEBO BEZ TIRAGOLUMABU U PACIENTŮ S NERESEKOVATELNÝM LOKÁLNĚ POKROČILÝM DLAŽDICOBUNĚČNÝM KARCINOMEM JÍCNU karcinom jícnu
Nezaslepené, randomizované klinické hodnocení fáze 3 zkoumající přípravek MK6482 oproti přípravku everolimus u účastníků s pokročilým karcinomem ledvinových buněk, u nějž došlo k progresi po předchozí léčbě cílící na PD 1/L1 a vaskulární endotelový růstový faktor (VEGF) karcinom ledvinových buněk
Randomizované klinické hodnocení erdafitinibu fáze 2 ve srovnání s intravezikální chemoterapií zvolenou zkoušejícím u subjektů, které po BCG (Bacillus Calmette-Guérin) terapii relabují do vysoce rizikového svalovinu neinfiltrujícího karcinomu močového měchýře (Non-Muscle-Invasive Bladder Cancer ? NMIBC) s mutací či fúzí FGFR karcinom močového měchýře
OTEVŘENÁ, RANDOMIZOVANÁ STUDIE FÁZE III SROVNÁVAJÍCÍ ATEZOLIZUMAB A TIRAGOLUMAB S DURVALUMABEM U PACIENTŮ S LOKÁLNĚ POKROČILÝM, NERESEKOVATELNÝM NEMALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC STADIA III, BEZ PROGRESE PO SOUBĚŽNÉ CHEMORADIOTERAPII NA BÁZI PLATINY (SKYSCRAPER-03) karcinom plic
RANDOMIZOVANÁ, DVOJITĚ ZASLEPENÁ, PLACEBEM KONTROLOVANÁ STUDIE FÁZE III HODNOTÍCÍ ATEZOLIZUMAB V KOMBINACI S KARBOPLATINOU A ETOPOSIDEM S TIRAGOLUMABEM (ANTI-TIGIT PROTILÁTKA) NEBO BEZ TIRAGOLUMABU U PACIENTŮ S NELÉČENOU EXTENZIVNÍ FORMOU MALOBUNĚČNÉHO KARCINOMU PLIC karcinom plic
Randomizovaná, nezaslepená studie fáze 2 hodnotící přípravek SAR408701 v kombinaci s pembrolizumabem a samotný pembrolizumab u pacientů s CEACAM5 a PD-L1 pozitivním pokročilým/metastazujícím neskvamózním nemalobuněčným karcinomem plic (NSQ NSCLC) karcinom plic
Klinické hodnocení fáze 3 zkoumající přípravek pembrolizumab (MK-3475) v kombinaci se současně probíhající chemoradiační terapií s následnou léčbou pembrolizumabem s olaparibem nebo bez něj oproti současně probíhající chemoradiační terapii s následnou léčbou durvalumabem u účastníků s neodstranitelným, lokálně pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic stádia III (NSCLC). karcinom plic
Randomizovaná, otevřená studie, fáze 3 studie přípravku Pralsetinib versus standardní péče v rámci první léčebné linie u metastatického nemalobuněčného karcinomu plic s pozitivitou RET fúze karcinom plic
Nezaslepené, randomizované klinické hodnocení fáze III zkoumající přípravek osimertinib v kombinaci s chemoterapií platinou + pemetrexedem a v monoterapii v léčbě první linie u pacientů s lokálně pokročilým nebo metastatickým nemalobuněčným karcinomem plic s mutací receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) (FLAURA2) karcinom plic
Randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze 3 posuzujícíchemoterapii na bázi platiny s přípravkem INCMGA00012 nebo bez něj vprvní linii léčby metastatického dlaždicového a nedlaždicovéhonemalobuněčného karcinomu plic" (POD1UM 304) karcinom plic
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze III s cílem posoudit účinnost a bezpečnost kombinace léčebných přípravků capivasertibu a abirateronu oproti placebu a abirateronu u pacientů s nově diagnostikovaným metastatickým hormonálně senzitivním karcinomem prostaty (mHSPC) charakterizovaným ztrátou proteinu PTEN (CAPItello-281) karcinom prostaty

1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 › ››

V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 27. listopad 2020 v 05:11