Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 772
Název studie Diagnóza
Randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze III, zkoumající kombinaci přípravku pembrolizumab (MK-3475) a chemoterapie oproti kombinaci placeba a chemoterapie v léčbě první linie u účastníků s HER2 negativním, doposud neléčeným neresekabilním/neodstranitelným nebo metastatickým adenokarcinomem žaludku nebo gastroesofageální junkce (GEJ) (KEYNOTE-859) adenokarcinomem žaludku
11C-METHIONIN V DIAGNOSTICE A MANAGEMENTU PACIENTŮ S AGRESIVNÍM GLIOBLASTOMEM VYKAZUJÍCÍM ČASNOU POOPERAČNÍ PROGRESI PŘED ZAHÁJENÍM ADJUVANTNÍ ONKOLOGICKÉ LÉČBY AGRESIVNÍ GLIOBLASTOME
Otevřené, jednoramenné klinické hodnocení pro zajištění pokračování léčby darolutamidem u pacientů, kteří se účastnili předchozích klinických hodnocení pořádaných společností Bayer karcinim prostaty
Otevřené, multicentrické navazující klinické hodnocení pro další ověření bezpečnosti a snášenlivosti léčby u pacientů, kteří se účastnili klinických hodnocení společnosti Novartis se spartalizumabem podávaným samostatně, nebo v kombinaci s jinou hodnocenou léčbou karcinom
Klinické hodnocení fáze II orálního inhibitoru tropomyosin-receptor-kinázy (TRK), larotrectinibu, u pacientů s karcinomem asociovaným s fúzními geny NTRK bez ohledu na jeho lokalitu (tzv. ?basket study?)P/0401/2019 karcinom asociován fúzními geny NTRK
Randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze 3, zkoumající chemoradioterapii v kombinaci s přípravkem pembrolizumab nebo bez něj v léčbě vysoce rizikového, lokálně pokročilého karcinomu děložního čípku (LACC) (KEYNOTE-A18 / ENGOT-cx11) karcinom děložního čípku
Nezaslepené, randomizované klinické hodnocení fáze 3 zkoumající přípravek MK6482 oproti přípravku everolimus u účastníků s pokročilým karcinomem ledvinových buněk, u nějž došlo k progresi po předchozí léčbě cílící na PD 1/L1 a vaskulární endotelový růstový faktor (VEGF) karcinom ledvinových buněk
RANDOMIZOVANÁ, DVOJITĚ ZASLEPENÁ, PLACEBEM KONTROLOVANÁ STUDIE FÁZE III HODNOTÍCÍ ATEZOLIZUMAB V KOMBINACI S KARBOPLATINOU A ETOPOSIDEM S TIRAGOLUMABEM (ANTI-TIGIT PROTILÁTKA) NEBO BEZ TIRAGOLUMABU U PACIENTŮ S NELÉČENOU EXTENZIVNÍ FORMOU MALOBUNĚČNÉHO KARCINOMU PLIC karcinom plic
Klinické hodnocení fáze 3 zkoumající přípravek pembrolizumab (MK-3475) v kombinaci se současně probíhající chemoradiační terapií s následnou léčbou pembrolizumabem s olaparibem nebo bez něj oproti současně probíhající chemoradiační terapii s následnou léčbou durvalumabem u účastníků s neodstranitelným, lokálně pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic stádia III (NSCLC). karcinom plic
Randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze 3 posuzujícíchemoterapii na bázi platiny s přípravkem INCMGA00012 nebo bez něj vprvní linii léčby metastatického dlaždicového a nedlaždicovéhonemalobuněčného karcinomu plic" (POD1UM 304) karcinom plic
Randomizovaná, otevřená, multicentrická klinická studie fáze IV ke stanovení bezpečnosti a účinnosti standardní dávky chloridu radnatého (223Ra) v porovnání se standardními dávkami nové antihormonální léčby (NAH) u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty s dominantním postižením kostí, u kterých došlo k progresi při/po užití jedné linie NAH. karcinom prostaty
ROSY-O: Roll Over StudY Navazující studie pro pacienty, kteří dokončili předchozí hlavní onkologickou studii s olaparibem a dle zkoušejícího lékaře mají z pokračování léčby klinický přínos karcinom vaječníku
Dlouhodobé sledování přežívání onkologických pacientů, kteří se účastnili klinických hodnocení nivolumabu k léčbě různých typů nádorů léčba nádorů
Nezaslepené, multicentrické KH fáze II uspořádané jako basket study, jehož cílem je vyhodnotit protinádorovou aktivitu a bezpečnost přípravku lenvatinib u dětí, dospívajících a mladých dospělých s relabujícími či refrakterními solidními nádory. solidní nádor
Otevřené, randomizované, multicentrické klinické hodnocení fáze 2posuzující účinnost a bezpečnost pemigatinibu v kombinaci spembrolizumabem v porovnání se samotným pemigatinibem a v porovnánís obvyklou léčbou při léčbě první linie metastatického neboneresekovatelného uroteliálního karcinomu u pacientů nezpůsobilých kléčbě cisplatinou, jejichž tumor exprimuje mutaci nebo přeskupení genuFGFR3 uroteliální karcinom
Randomizovaná, otevřená, multicentrická studie fáze III hodnotící bezpečnost a účinnost léčby apixabanem za účelem prevence tromboembolismu oproti přístupu bez systémové antikoagulační profylaktické léčby během indukční chemoterapie u dětí s nově diagnostikovanou akutní lymfoblastickou leukémií nebo lymfomem (vycházejícím z T nebo B lymfocytů), které jsou léčeny asparaginázou akutní lymfoblastická leukémie, lymfom
Diferencovaný karcinom štítné žlázy
Otevřené multicentrické globální klinické hodnocení posuzující dlouhodobou bezpečnost a účinnost u pacientů, kteří dostávají nebo dříve dostávali durvalumab v rámci jiných protokolů (WAVE) dlouhodobá bezpečnost a účinnost u pacientů
Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie fáze III s paralelními skupinami k porovnání účinnosti, bezpečnosti a imunogenicity navrhovaného biosimilárního rituximabu (DRL_RI) s přípravkem MabThera? u dosud neléčených subjektů s CD20 pozitivním folikulárním lymfomem s malou nádorovou masou II. - IV. klinického stádia Folikulární lymfom
MULTICENTRICKÁ, RANDOMIZOVANÁ, OTEVŘENÁ STUDIE FÁZE III POROVNÁVAJÍCÍ ATEZOLIZUMAB (ANTI-PD-L1 PROTILÁTKA) PLUS BEVACIZUMAB PROTI AKTIVNÍMU SLEDOVÁNÍ V ADJUVANTNÍ LÉČBĚ PACIENTŮ S HEPATOCELULÁRNÍM KARCINOMEM S VYSOKÝM RIZIKEM RECIDIVY PO CHIRURGICKÉ RESEKCI NEBO ABLACI HEPATOCELULÁRNÍ KARCINOM

1 2 3 4 5 6 10 20 30 › ››

V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 7. srpen 2020 v 05:10