Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 622
Název studie Diagnóza
Randomizovaná studie fáze III zkoumající přípravek pembrolizumab podávaný souběžně s chemoradiací a jako udržovací léčba oproti samostatné léčbě chemoradiací u subjektů s lokálně pokročilým dlaždicobuněčným karcinomem hlavy a krku (KEYNOTE-412) dlaždicobuněčný karcinom hlavy a krku
rEECur: Mezinárodní, randomizované, kontrolované klinické hodnocení chemoterapie v léčbě rekurentního a promárního refrakterního Ewingova sarkomu Ewingův sarkom
Randomizovaná, otevřená, multicentrická studie porovnávající kabazitaxel s inhibitory signalizace androgenních receptorů (AR), abirateronem nebo enzalutamidem, u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty (mCRPC), kteří byli léčeni docetaxelem a s předchozím rychlým selháním léčby antiandrogeny karcinom prostaty
Otevřená, randomizovaná, multicentrická studie fáze 3 zkoumající přípravek NKTR-102 oproti léčbě dle výběru lékaře (TPC) u pacientů s metastatickým karcinomem prsu, kteří mají stabilní metastáze v mozku a kteří byli dříve léčeni antracyklinem, taxanem a kapecitabinem Karcinom prsu
COMPLEEMENT-1: Otevřené, multicentrické klinické hodnocení fáze IIIb hodnotící bezpečnost a účinnost ribociclibu (LEE011) v kombinaci s letrozolem při léčbě mužů a pre/postmenopauzálních žen s hormon-receptor pozitivním (HR+), HER2 negativním (HER2-), pokročilým karcinomem prsu bez předchozí hormonální léčby pro pokročilé onemocnění karcinom prsu
Multicentrické, otevřené, randomizované klinické hodnocení fáze 3srovnávající účinnost a bezpečnost lenvatinibu v kombinaci s everolimemnebo pembrolizumabem oproti samotnému sunitinibu v léčbě první linie upacientů s pokročilým karcinomem renálních buněk (CLEAR). karcinom renálních buněk
Randomizovaná, multicentrická, otevřená studie fáze III hodnotící léčbu nivolumabem v kombinaci s ipilimumabem nebo nivolumabem v kombinaci s oxaliplatinou a fluoropyrimidinem oproti léčbě oxaliplatinou a fluoropyrimidinem u pacientů s neléčeným pokročilým nebo metastazujícím karcinomem žaludku nebo gastroezofageální junkce. karcinom žaludku
MULTICENTRICKÉ, RANDOMIZOVANÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE III POSUZUJÍCÍ PŘÍPRAVEK ATEZOLIZUMAB (PROTILÁTKU PROTI PD L1) V KOMBINACI S ENZALUTAMIDEM V POROVNÁNÍ SE SAMOTNÝM ENZALUTAMIDEM U PACIENTŮ S KASTRAČNĚ REZISTENTNÍM KARCINOMEMPROSTATY PO SELHÁNÍ INHIBITORU SYNTÉZY ANDROGENŮ A PO SELHÁNÍ TAXANOVÉHO REŽIMU NEBO V PŘÍPADĚ, ŽE JE K NĚMU PACIENT NEZPŮSOBILÝ NEBO HO ODMÍTNE KASTRAČNĚ REZISTENTNÍ KARCINOM PROSTATY
Randomizované, otevřené, multicentrické, srovnávací klinické hodnocení fáze III, pro zhodnocení účinnosti Durvalumabu nebo Durvalumabu s Tremelimumabem podávané v kombinaci s chemoterapií na bázi platiny jako první linie léčby u pacientů s extenzivním stadiem malobuněčného bronchogenního karcinomu (stádium IV) malobuněčný bronchogenní karcinom
Randomizovaná studie fáze III hodnotící adjuvantní imunoterapii nivolumabem v kombinaci s ipilimumabem oproti monoterapii ipilimumabem nebo nivolumabem u pacientů po kompletní resekci melanomu stádia IIIb/c/d nebo stádia IV melanom
Studie fáze IIIb/IV hodnotící bezpečnost léčby fixní dávkou nivolumabu v kombinaci s ipilimumabem u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic nemalobuněčný karcinom plic
MULTICENTRICKÉ, RANDOMIZOVANÉ, PLACEBEM KONTROLOVANÉ, DVOJITĚ ZASLEPENÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE III POSUZUJÍCÍ ATEZOLIZUMAB (PROTILÁTKU PROTI PD-L1) JAKO ADJUVANTNÍ LÉČBU U PACIENTŮ S RENÁLNÍM KARCINOMEM S VYSOKÝM RIZIKEM ROZVOJE METASTÁZ PO NEFREKTOMII renální karcinom
Otevřené klinické hodnocení fáze 2 porovnávající přípravky MLN0128 a MLN0128+MLN1117 s everolimem v léčbě dospělých pacientů s pokročilým nebo metastázujícím renálním karcinomem ze světlých buněk, který se zhoršil po léčbě cílené na vaskulární endotelový růstový faktor renální karcinom
Studie TSR-042 Fáze 1 se zvyšující se dávkou a rozšiřujícími se kohortami, anti-PD-1 monoklonální protilátky u pacientů se solidními nádory v pokročilém stádiu solidní nádor
Otevřená, multicentrická studie fáze I k posouzení bezpečnosti, snášenlivosti a předběžné protinádorové aktivity vzestupných dávek selumetinibu (AZD6244 Hyd-sulfát) v kombinaci s MEDI4736 a selumetinibu v kombinaci s MEDI4736 a tremelimumabem u pacientů s pokročilými solidními tumory solidní tumor
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná multicentrická studie fáze III hodnotící pegylovanou rekombinantní lidskou hyaluronidázu (PEGPH20) kombinovanou s nab-paclitaxelem a gemcitabinem v porovnání s placebem kombinovaným s nab-paclitaxelem a gemcitabinem u pacientů se čtvrtým stadiem dříve neléčeného duktálního adenokarcinomu pankreatu a s vysokou hladinou hyaluronanu adenokarcinom pankreatu
Multicentrická, otevřená studie 3. fáze hodnotící Brigatinib (AAP26113) v porovnání s crizotinibem u pacientů s ALK pozitivním pokročilým karcinomem plic ALK pozitivní karcinom plic
Program SIOP EPENDYMOMA II: Mezinárodní klinický program pro diagnostiku a léčbu dětí, dospívajících a mladých dospělých s ependymomem ependymom
Studie fáze II s kabozantinibem u pacientů s metastatickým gastrointestinálním stromálním tumorem (GIST), který progredoval během neoadjuvantní, adjuvantní nebo paliativní terapii imatinibem a sunitinibem. gastrointestinální stromální tumor
Randomizované klinické hodnocení fáze 2 posuzující axitinib a TRC105 v porovnání se samotným axitinibem (včetně zaváděcí fáze 1b se zvyšováním dávky) u pacientů s pokročilým nebo metastatickým renálním karcinomem karcinom ledviny

1 2 3 4 5 6 10 20 30 › ››

V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 29. duben 2017 v 05:11