Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 724
Název studie Diagnóza
Diferencovaný karcinom štítné žlázy
Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie fáze III s paralelními skupinami k porovnání účinnosti, bezpečnosti a imunogenicity navrhovaného biosimilárního rituximabu (DRL_RI) s přípravkem MabThera? u dosud neléčených subjektů s CD20 pozitivním folikulárním lymfomem s malou nádorovou masou II. - IV. klinického stádia Folikulární lymfom
Multicentrické, otevřené, randomizované, klinické hodnocení fáze III pro zhodnocení účinnosti a bezpečnosti léčivého přípravku Acalabrutinib (ACP196) v kombinaci s Venetoclaxem spolu s nebo bez Obinutuzumabu v porovnání s chemoimunoterapeutickou léčbou vybranou zkoušejícím lékařem u pacientů s dříve neléčenou chronickou lymfocytární leukémií bez přítomnosti delece 17p nebo genové mutace TP53 chronická lymfocytární leukémie
Randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze III, ověřující udržovací léčbu přípravkem Selinexor nebo placebem po kombinované chemoterapii u pacientek s pokročilým nebo recidivujícím karcinomem endometria. karcinom endometria
Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie fáze IIIb hodnotící léčbu nivolumabem v kombinaci s ipilimumabem oproti léčbě samotným nivolumabem u pacientů s dříve neléčeným pokročilým karcinomem ledvin se střední nebo špatnou prognózou Karcinom ledvin
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze III ke stanovení účinnosti a bezpečnosti kanakinumabu, podávaného v kombinaci s docetaxelem, v porovnání s placebem v kombinaci s docetaxelem, u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic po předchozí léčbě inhibitorem PD(L)1 a chemoterapií platinovým derivátem (studie CANOPY-2) karcinom plic
Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie fáze III hodnotící neoadjuvantní léčbu chemoterapií a nivolumabem oproti neoadjuvantní léčbě chemoterapií a placebem s následným chirurgickým odstraněním nádoru a adjuvantní léčbou nivolumabem nebo placebem u pacientů s resekovatelným nemalobuněčným karcinomem plic stádia II-IIIB karcinom plic
Multicentrické, dvojitě zaslepené, randomizované, kontrolované klinické hodnocení přípravku M7824 se souběžnou chemoradioterapií následovanou podáváním přípravku M7824 ve srovnání se souběžnou chemoradioterapií plus placebem následovanou podáváním durvalumabu u účastníků s neresekovatelným nemalobuněčným karcinomem plic stadia III karcinom plic
Multicentrické, randomizované, otevřené klinické hodnocení fáze IIIporovnávající přípravek SHR3680 v kombinaci s androgen deprivačníterapií (ADT) oproti bikalutamidu v kombinaci s ADT při léčběmetastazujícího hormonálně senzitivního karcinomu prostaty s vysokounádorovou zátěží karcinom prostaty
Multicentrická studie fáze IIb hodnotící účinnost a snášenlivost přípravku ModraDoc006/r u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty (mCRPC) vhodných k léčbě taxanem karcinom prostaty
Randomizované, dvojitě zaslepené, klinické hodnocení fáze III pro zhodnocení účinnosti a bezpečnosti léčivého přípravku capivasertib v kombinaci s paklitaxelem v porovnání s placebem v kombinaci s paklitaxelem podávaných jako první linie léčby u pacientů s histologicky potvrzeným, lokálně pokročilým (inoperabilním) nebo metastatickým triple-negativním karcinomem prsu (TNBC) ? CAPItello-290 karcinom prsu
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze 3 hodnotící pazopanib v kombinaci s abexinostatem, nebo bez abexinostatu u pacientů s lokálně pokročilým nebo metastázujícím karcinomem z renálních buněk karcinom z renálních buněk
Otevřená, randomizovaná studie fáze III porovnávající trifluridin/tipiracil (S 95005) v kombinaci s bevacizumabem s kapecitabinem v kombinaci s bevacizumabem v první linii léčby u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem, pro které není vhodná intenzivní terapie (studie SOLSTICE) kolorektální karcinom
Otevřené nekontrolované klinické hodnocení k posouzení farmakokinetiky naloxonu u dětí ve věku od 4 do méně než 18 let se zácpou vyvolanou opioidy Léčba bolesti
Otevřené klinické hodnocení fáze 2 posuzující účinek Zanubrutinibu (BGB-3111) u pacientů s recidivujícím nebo refrakterním lymfomem marginální zóny lymfon
MULTICENTRICKÁ, RANDOMIZOVANÁ, OTEVŘENÁ STUDIE FÁZE II SROVNÁVAJÍCÍ DARATUMUMAB V KOMBINACI S BORTEZOMIBEM-CYKLOFOSFAMIDEM-DEXAMETASONEM (DARA-VCD) OPROTI BORTEZOMIBU-THALIDOMIDU-DEXAMETASONU (VTD) JAKO INDUKČNÍ PRETRANSPLANTAČNÍ A KONSOLIDAČNÍ POTRANSPLANTAČNÍ LÉČBĚ, OBĚ RAMENA JSOU NÁSLEDOVÁNA UDRŽOVACÍ LÉČBOU IXAZOMIBEM V MONOTERAPII NEBO IXAZOMIBEM V KOMBINACI S DARATUMUMABEM U NOVĚ DIAGNOSTIKO mnohočetný myelom
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, multicentrické klinické hodnocení fáze II intravenózně podávaného přípravku MBG453 přidávaného k hypometylačním látkám u dospělých pacientů s myelodysplastickým syndromem (MDS) se středním, vysokým a velmi vysokým rizikem podle kritérií IPSS-R myelodysplastický syndrom
Multicentrické otevřené klinické hodnocení fáze IV zpřístupňující přípravek ceritinib (LDK378) pacientům s ALK pozitivními malignitami, kteří dokončili předchozí klinické hodnocení ceritinibu (LDK378) zadavatele Novartis a mají dle zkoušejícího lékaře stále přínos z pokračování v léčbě ceritinibem NSCLC
Multicentrické, randomizované, otevřené klinické hodnocení fáze II k vyhodnocení bezpečnosti a účinnosti ribociclibu 400 mg v kombinaci s nesteroidními inhibitory aromatázy při léčbě pre- a postmenopauzálních žen s HER2 negativním, pokročilým karcinomem prsu s expresí hormonálních receptorů, bez předchozí hormonální léčby pro pokročilé onemocnění Pokročilý karcinom prsu
Otevřená multicentrická následná studie za účelem shromáždění dlouhodobých údajů o účastnících z několika klinických hodnocení avelumabu (MSB0010718C) solidní nádor

1 2 3 4 5 6 10 20 30 › ››

V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 25. srpen 2019 v 05:10