Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 651
Název studie Diagnóza
Sekvenční FDG-PET a miRNA jako biomarker změny strategie předoperační léčby u lokálně pokročilého adenokarcinomu gastroesofageální junkce a žaludku adenokarcinom gastroesofageální junkce a žaludku
Randomizovaná studie fáze III zkoumající přípravek pembrolizumab podávaný souběžně s chemoradiací a jako udržovací léčba oproti samostatné léčbě chemoradiací u subjektů s lokálně pokročilým dlaždicobuněčným karcinomem hlavy a krku (KEYNOTE-412) dlaždicobuněčný karcinom hlavy a krku
rEECur: Mezinárodní, randomizované, kontrolované klinické hodnocení chemoterapie v léčbě rekurentního a promárního refrakterního Ewingova sarkomu Ewingův sarkom
Otevřená, jednoramenná studie bezpečnosti, účinnosti afarmakokinetického chování leuprolid mesylátu pro injekční suspenzi(LMIS 25 mg) u subjektů s karcinomem prostaty karcinom prostaty
Randomizovaná, otevřená, multicentrická studie porovnávající kabazitaxel s inhibitory signalizace androgenních receptorů (AR), abirateronem nebo enzalutamidem, u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty (mCRPC), kteří byli léčeni docetaxelem a s předchozím rychlým selháním léčby antiandrogeny karcinom prostaty
Prospektivní, mezinárodní, multicentrické klinické hodnocení fáze II ke stanovení účinnosti a bezpečnosti perorálně užívaného pazopanibu a jeho vlivu na kvalitu života pacientů s pokročilým a/nebo metastatickým karcinomem ledviny, kteří byli léčeni inhibitorem kontrolního bodu Karcinom ledvin
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze III zkoumající přípravek pembrolizumab (MK-3475) v monoterapii jako adjuvantní léčbu karcinomu ledvinových buněk po nefrektomii (KEYNOTE-564) karcinom ledvinových buněk po nefrektomii
Randomizovaná studie fáze III porovnávající léčbu kombinací nivolumabu a ipilimumabu oproti placebu u pacientů s lokalizovaným renálním karcinomem, kteří podstoupili radikální nebo parciální nefrektomii a u kterých je vysoké riziko relapsu. karcinom ledviny
Multicentrické, otevřené klinické hodnocení fáze Ib přípravku PDR001 podávaného v kombinaci s chemoterapií platinovým dubletem u pacientů s metastatickým nemalobuněčným karcinomem plic s jakoukoliv mírou exprese PD-L1 karcinom plic
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 3 hodnitící rovalpituzumab tesirin v udržovací léčbě po chemoterapii první linie zahrnující platinu u pacientů s malobuněčným karcinomem plic v extenzivním stádiu (MERU) karcinom plic
RANDOMIZOVANÁ, OTEVŘENÁ STUDIE FÁZE 3 HODNOTÍCÍ MONOTERAPII LORLATINIBEM (PF?06463922) OPROTI MONOTERAPII KRIZOTINIBEM V PRVNÍ LINII LÉČBY U PACIENTŮ S POKROČILÝM ALK-POZITIVNÍM NEMALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC karcinom plic (NSCLC)
Eskalace dávky fáze 1 a randomizované, otevřené klinické hodnocení fáze 2 nivolumabu a veliparibu v kombinaci s chemoterapií platinovým dubletem u pacientů s metastazujícím nebo pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) karcinom plic (NSCLC)
Otevřená, randomizovaná, multicentrická studie fáze 3 zkoumající přípravek NKTR-102 oproti léčbě dle výběru lékaře (TPC) u pacientů s metastatickým karcinomem prsu, kteří mají stabilní metastáze v mozku a kteří byli dříve léčeni antracyklinem, taxanem a kapecitabinem Karcinom prsu
COMPLEEMENT-1: Otevřené, multicentrické klinické hodnocení fáze IIIb hodnotící bezpečnost a účinnost ribociclibu (LEE011) v kombinaci s letrozolem při léčbě mužů a pre/postmenopauzálních žen s hormon-receptor pozitivním (HR+), HER2 negativním (HER2-), pokročilým karcinomem prsu bez předchozí hormonální léčby pro pokročilé onemocnění karcinom prsu
MULTICENTRICKÁ, RANDOMIZOVANÁ, DVOJITĚ ZASLEPENÁ, PLACEBEM KONTROLOVANÁ STUDIE FÁZE III ZKOUMAJÍCÍ ATEZOLIZUMAB (PROTILÁTKU PD-L1) V KOMBINACI S PAKLITAXELEM VE SROVNÁNÍ S PLACEBEM V KOMBINACI S PAKLITAXELEM U PACIENTŮ S DOSUD NELÉČENÝM NEOPEROVATELNÝM MÍSTNĚ POKROČILÝM NEBO METASTAZUJÍCÍM TROJITĚ NEGATIVNÍM KARCINOMEM PRSU Karcinom prsu
Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze III posuzující účinnost a bezpečnost ribociclibu s endokrinní terapií jako adjuvantní léčbou pacientů s HER2-negativním vysoce rizikovým časným karcinomem prsu pozitivním na hormonální receptory karcinom prsu
Randomizované, dvojitě zaslepené klinickéhodnocení fáze 2 ke zjištění bezpečnosti a účinnosti Lenvatinibu ve dvou různých počátečních dávkách (18mg oproti 14mg jednou denně) v kombinacis Everolimem (5mg jednou denně) jakožto následné terapie po jedné předchozí léčbě zamířenéna VEGF u pacientů s karcinomem renálních buněk karcinom renálních buněk
Multicentrické, otevřené, randomizované klinické hodnocení fáze 3srovnávající účinnost a bezpečnost lenvatinibu v kombinaci s everolimemnebo pembrolizumabem oproti samotnému sunitinibu v léčbě první linie upacientů s pokročilým karcinomem renálních buněk (CLEAR). karcinom renálních buněk
Multicentrická randomizovaná dvojitě zaslepená klinická studie fáze 3 kontrolovaná placebem hodnotící udržovací léčbu Niraparibem u pacientek s pokročilým karcinomem vaječníků s klinickou odpovědí na prvoliniovou chemoterapii na bázi platiny. karcinom vaječníků
MULTICENTRICKÉ, RANDOMIZOVANÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE III POSUZUJÍCÍ ATEZOLIZUMAB V POROVNÁNÍ S PLACEBEM PŘI PODÁVÁNÍ V KOMBINACI S PAKLITAXELEM, KARBOPLATINOU A BEVACIZUMABEM PACIENTKÁM S NOVĚ DIAGNOSTIKOVANÝM KARCINOMEM VAJEČNÍKU ČI VEJCOVODU NEBO S PRIMÁRNÍM PERITONEÁLNÍM KARCINOMEM STADIA III NEBO STADIA IV karcinom vaječníku

1 2 3 4 5 6 10 20 30 › ››

V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 18. prosinec 2017 v 05:14