Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 94
Název studie Diagnóza
Randomizovaná, aktivně kontrolovaná, dvojitě zaslepená studie a nezaslepené prodloužení studie hodnotící účinnost, dlouhodobou bezpečnost a snášenlivost přípravku TP05 3,2 g/den v léčbě aktivní ulcerózní kolitidy (UC) aktivní ulcerózní kolitida
Otevřené multicentrické klinické hodnocení hodnotící vliv adalimumabu na kvalitu života, využívání zdravotní péče a náklady u osob s ulcerózní kolitidou v běžné klinické praxi ulcerózní kolitida
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, v paralelních skupinách probíhající pilotní studie přípravku GWP42003 pro symptomatickou léčbu ulcerózní kolitidy ulcerózní kolitida
Výzkumná, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná ověřovací (proof-of-concept) studie fáze II hodnotící bezpečnost, snášenlivost, účinnost a farmakokinetiku a farmakodynamiku přípravku GLPG0974 u subjektů s mírnou až středně těžkou ulcerózní kolitidou ulcerózní kolitida
Multicentrická, otevřená, rozšířená studie s cílem posoudit dlouhodobou bezpečnost přípravku PF-00547659 u subjektů s ulcerózní kolitidou (TURANDOT II) ulcerózní kolitida
Dvojitě zaslepená, randomizovaná, placebem kontrolovaná, paralelní studie zjišťující rozsah dávek, hodnotící účinnost a bezpečnost léku PF-00547659 u subjektů se středně závažnou až těžkou ulcerózní kolitidou (TURANDOT) ulcerózní kolitida
Randomizované, multicentrické, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze III přípravku HMPL-004 u pacientů trpících mírnou až středně závažnou aktivní ulcerózní kolitidou (NATRUL-3) ulcerózní kolitida
Randomizované dvojitě zaslepené klinické hodnocení posuzující účinnost a bezpečnost orálně užívaných tablet budesonidu MMX 9 mg s prodlouženým uvolňováním v porovnání s placebem jako přídavné léčby u pacientů s aktivní mírnou až středně závažnou ulcerózní kolitidou nedostatečně zvládanou záladní orální léčbou obsahující 5-ASA aktivní mírná až středně závažná ulcerózní kolitida
Multicentrické, odslepené klinické hodnocení přípravku CP-690, 550-10 u pacientů se středně těžkou až těžkou ulcerózní kolitidou. ulcerózní kolitida
Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení s paralelními skupinami, pro perorální podání přípravku CP-690, 550 jako pokračovací terapie pacientů s ulcerózní kolitidou ulcerózní kolitida
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze II, hodnotící účinnost a bezpečnost rhuMAb beta7 u pacientů se středně těžkou až těžkou ulcerózní kolitidou ulcerózní kolitida
Randomizované dvojitě zaslelpené prospektivní klinické hodnocení, kontrolované placebem, posuzující účinnost a bezpečnost přípravku K(D)PT u pacientů s mírnou až středně závažnou ulcerózní kolitidou. ulcerózní kolitida
Prodloužená, otevřená studie fáze II ke zhodnocení dlouhodobé bzepečnosti přípravku rhuMAb Beta7 u pacientů se střední až závažnou ulcerózní kolitidou ulcerózní kolitida
Multicentrická randomizovaná placebem kontrolovaná dvojitě zaslepená studie fáze 3 hodnotící bezpečnost a účinnost udržovací terapie golimumabem podávaným subkutánně u pacientů se středně až vysoce aktivní ulcerózní kolitidou ulcerózní kolitida
Multicentrická randomizovaná placebem kontrolovaná dvojitě zaslepená studie fáze 2/3 hodnotící bezpečnost a účinnost indukční terapie golimumabem podávaným subkutánně u pacientů se středně až vysoce aktivní ulcerózní kolitidou ulcerózní kolitida
Otevřené, multicentrické, prospektivní klinické hodnocení fáze 3b/4, k posouzení vlivu stavu remise na schopnost udržet nebo dosáhnout klinické a endoskopické remise v průběhu 12měsíční, dlouhodobě udržovací fáze s MMX mesalaminem/mesalazinem v dávce 2,4 g/den, podávaným jednou denně u dospělých subjektů s ulcerózní kolitidou ulcerózní kolitida
Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná pilotní studie k hodnocení účinnosti, bezpečnosti a snášenlivosti baminerceptu u pacientů se středně těžkou až těžkou ulcerózní kolitidou ulcerózní kolitida
Otevřené klinické hodnocení fáze III posuzující dlouhodobou bezpečnost a účinnost přípravku MLN0002 u pacientů s ulcerózní kolitidou a Crohnovou nemocí idiopatické střevní záněty (m.Crohn a ulcerózní kolitída)
Randomizovaná, placebem kontrolovaná, zaslepená, multicentrická studie fáze III zkoumající navození a udržování klinické odpovědi a remise podáváním přípravku MLN0002 pacientům se středně závažnou až závažnou ulcerózní kolitidou středně těžká až těká ulcerózní kolitída
Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení, kontrolované placebem pro vyhodnocení bezpečnosti, snášenlivosti a účinnosti přípravku AVONEX? u pacientů se středně těžkou až těžkou ulcerózní kolitídou. středně těžká až těžká ulcerózní kolitída

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 › ››

V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 13. červenec 2020 v 05:10