Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 94
Název studie Diagnóza
Program rozšířeného přístupu (Extended Access Program) pro přípravek Entyvio (Vedolizumab IV) u pacientů s ulcerózní kolitidou a Crohnovou nemocí ulcerózní kolitida a Crohnova nemoc
Otevřené klinické hodnocení fáze 3b za účelem stanovení dlouhodobé bezpečnosti a účinnosti subkutánně podávaného vedolizumabu u pacientů s ulcerózní kolitidou a Crohnovou nemocí ulcerózní kolitida a Crohnova nemoc
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, multicentrická studie fáze III s paralelními skupinami ke zhodnocení bezpečnosti a účinnosti zaváděcí a udržovací léčby ustekinumabem u subjektů se středně těžkou až těžkou aktivní ulcerózní kolitidou. aktivní ulcerózní kolitida
Randomizované, dvojitě zaslepené, dvojitě maskované, multicentrické, aktivně kontrolované klinické hodnocení k vyhodnocení účinnosti a bezpečnosti přípravku vedolizumab podávaného nitrožilně v porovnání s přípravkem adalimumab podávaného subkutánně u pacientů s ulcerózní kolitidou Ulcerózní kolitida
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná multicentrická studie paralelních skupin fáze 2 k posouzení bezpečnosti a účinnosti přípravku APD334 u pacientů se střední až závažnou aktivní ulcerózní kolitidou Ulcerózní kolitida
Multicentrická randomizovaná dvojitě zaslepená klinická studie fáze 2 kontrolovaná placebem hodnotící vícenásobné vzestupné dávky (indukční a dlouhodobá navazující terapie) monoklonální protilátky Anti-OX40 (KHK4083) u pacientů se středně závažnou aktivní ulcerózní kolitidou ulcerózní kolitida
Multicentrická, otevřená studie humánní anti-TNF monoklonální protilátky Adalimumab na zhodnocení jeho dlouhodobé bezpečnosti a snášenlivosti po opakovaném podávání u dětských pacientů s ulcerózní kolitidou, kteří dokončili studii M11-290 ulcerózní kolitida
Multicentrické nezaslepené pokračovací klinické hodnocení fáze 3perorálně podávaného přípravku RCP1063 k léčbě středně těžké až těžkéulcerózní kolitidy ulcerózní kolitida
Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolovanéklinické hodnocení fáze 3 posuzující perorálně podávaný přípravekRPC1063 jako indukční a udržovací léčbu středně těžké až těžké ulcerózníkolitidy ulcerózní kolitida
Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, paralelní, placebem kontrolovaná studie fáze 2 hodnotící přípravek LY3074828 u subjektů se středně těžkou až těžkou ulcerózní kolitidou Ulcerózní kolitida
Randomizované, placebem kontrolované, multicentrické klinické hodnocení fáze 2 hodnotící účinnost a bezpečnost apremilastu (CC-10004) při léčbě pacientů s aktivní ulcerózní kolitidou ulcerózní kolitida
Fáze 2a otevřené studie hodnotící predikce odpovědi na golimumab pomocí transkriptomického profilu u pacientů se středně až silně aktivní ulcerózní kolitidou ulcerózní kolitida
Dvojitě zaslepené, multicentrické, placebem kontrolované klinické hodnocení udržovací léčby fáze III přípravku HMPL-004 u pacientů s mírnou až středně závažnou ulcerózní kolitidou s klinickou remisí nebo odpovědí na indukční terapii. (NATRUL-4) ulcerózní kolitida
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, dvojitě matoucí, placebem kontrolovaná fáze III klinické studie posuzující účinnost a bezpečnost 12ti týdenní doplňkové léčby přípravkem LT-02 (gastrorezistentní fosfatidylcholinové granule) v porovnání s placebem u pacientů s ulcerózní kolitidou refrakterní vůči standardní terapii s mesalaminem ulcerózní kolitida
DVOJITĚ ZASLEPENÉ PLACEBEM KONTROLOVANÉ MULTICENTRICKÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE III POSUZUJÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST ETROLIZUMABU BĚHEM INDUKČNÍ A UDRŽOVACÍ LÉČBY U PACIENTŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKOU AŽ TĚŽKOU AKTIVNÍ ULCERÓZNÍ KOLITIDOU, KTEŘÍ NEREAGUJÍ NA LÉČBU INHIBITORY TNF NEBO JI NESNÁŠEJÍ ulcerózní kolitida
Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená studie fáze III hodnotící účinnost a bezpečnost Etrolizumabu v porovnání s Infliximabem u pacientů se střední až těžkou aktivní ulcerózní kolitidou bez předchozí léčby TNF inhibitory. ulcerózní kolitida
ulcerózní kolitida
RANDOMIZOVANÉ DVOJITĚ ZASLEPENÉ PLACEBEM KONTROLOVANÉ MULTICENTRICKÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE III POSUZUJÍCÍ ÚČINNOST (UDRŽENÍ REMISE) A BEZPEČNOST ETROLIZUMABU V POROVNÁNÍ S PLACEBEM U PACIENTŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKOU AŽ TĚŽKOU AKTIVNÍ ULCERÓZNÍ KOLITIDOU, KTEŘÍ DOSUD NEUŽÍVALI ŽÁDNÝ INHIBITOR TNF ulcerózní kolitida
ulcerózní kolitida
Dvojitě zaslepená, randomizovaná, multicentrická studie srovnávající zvýšený a standardní režim dávkování adalimumabu při indukci a udržení terapeutického účinku u pacientů se střední až závažnou ulcerózní kolitidou v aktivní fázi ulcerózní kolitida

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 › ››

V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 13. červenec 2020 v 05:10