Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 55
Název studie Diagnóza
Fáze 3, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, multicentrická studie s paralelními skupinami ke zhodnocení bezpečnosti a účinnosti indukční léčby ustekinumabem u pacientů se středně vážnou až vážnou Crohnovou chorobou, u nichž selhala terapie TNF antagonistou nebo kteří tuto léčbu netolerovali Crohnova choroba
Randomizované, multicentrické, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení s paralelními skupinami, hodnotící bezpečnost a účinnost CP-690,550 při udržovací léčbě pacientů trpících mírnou až středně závažnou Crohnovou chorobou Crohnova choroba
Otevřené, multicentrické klinické hodnocení účinnosti a bezpečnosti dvou léčebných algoritmů u pacientů se středně těžkou až těžkou Crohnovou chorobou Crohnova choroba
Dvojitě zaslepená, randomizovaná, placebem kontrolovaná, multicentrická fáze II studie k prozkoumání účinnosti a bezpečnosti tří odlišných dávakování ústy užívané suspenze trichuris suis ova (TSO) při aktivní Crohnově chorobě Crohnova choroba
Randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované klinické hodnocení fáze II k vyhodnocení klinické účinnosti, bezpečnosti a imunogenicity TNF-alfa-kinoidu od firmy Neovacs u dospělých pacientů s Crohnovou chorobou Crohnova choroba
Dvojitě zaslepená , double-dummy, randomizovaná, multicentrická klinická studie fáze III, porovnávající účinnost a snášenlivost 8týdenní perorální léčby 9 mg budesonidu jednou denně s léčbou 3 mg budesonidu tříkrát denně u paceientů s aktivní Crohnovou chorobou Crohnova choroba
Multicentrické otevřené klinické hodnocení lidské monoklonální protilátky proti TNF zvané adalimumab, zaměřené na posouzení účinnosti a dlouhodobé bezpečnosti a snášenlivosti opakovaného podávání přípravku adalimumab pediatrickým pacientům trpícím Crohnovou chorobou, u nichž se prokázala klinická odpověď na tento přípravek v předchozím hodnocení M06-806. Crohnova choroba
Randomizované zaslepené multicentrické klinické hodnocení fáze III, kontrolované placebem, zkoumající účinek přípravku MLN0002 na vyvolání a udržení klinické odpovědi a remise onemocnění u pacientů se středně závažnou až závažnou Crohnovou nemocí středně závažná až závažná Crohnova choroba
Multicentrická, randomizovaná, placebem kontrolovaná studie fáze III hodnotící klinickou účinnost a bezpečnost indukční a udržovací terapie abataceptem u subjektů s aktivní Crohnovou chorobou (CD), které nedostatečně reagovaly a/nebo netolerovaly předchozí léčbu. Crohnova choroba
Mezinárodní, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze IIIb hodnotící účinnost a bezpečnost certolizumab-pegolu, pegylovaného Fab' fragmentu humanizované anti-TNF-alfa monoklonální protilátky podávané podkožně v týdnech 0, 2 a 4 u subjektů s Crohnovou chorobou se středně závažnou až závažnou aktivitou. Crohnova choroba
Mezinárodní, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie v paralelních skupinách, ke zhodnocení účinnosti a bezpečnosti CCX282-B u subjektů se středně závažnou až závažnou Crohnovou chorobou Crohnova choroba
Randomizovaná, kontrolovaná placebem, dvojitě zaslepená, dvojitě maskovaná, studie s paralelními skupinami hodnotící účinnost a bezpečnost Beclomethasone dipropionate (BDP) v léčbě pacientů s Crohnovou chorobou v remisi získané celkovým podáním kortikoidů Crohnova choroba
Fáze III mezinárodní multicentrická otevřeně značená 52týdenní bezpečnostní studie ke zhodnocení bezpečnosti chronické terapie s humanizovaným anti TNF PEG konjugátem, CDP870 400 mg v léčbě pacientů s aktivní Crohnovou chorobou, kteří dokončili studie CDP870-031 nebo CDP 870-032 Crohnova choroba
Randomizovaná mezinárodní multicentrická studie ke zhodnocení účinnosti a bezpečnosti mesalazinových tablet, 500 mg (4,5 g denně) a přípravku Salofalk(R), tablety, 500 mg (4,5 g denně) v léčbě středně aktivní Crohnovy choroby Crohnova choroba
Fáze III mezinárodní, multicentrické, otevřeně značené, 52týdenní bezpečnostní studie k určení bezpečnosti reexpozice po různých intervalech a následné chronické terapie s humanizovaným anti-TNF PEG konjugátem, CDP870, 400 mg, subkutánně (dávkovaným v týdnech 0, 2 a 4, následně po 4 týdnech až do týdne 48) v léčbě pacientů s aktivní Crohnovou chorobou, kteří byli dříve vyloučeni ze studie CDP 870-031 nebo CDP 870-032 z důvodu progrese Crohnovy choroby Crohnova choroba

‹‹ ‹ 1 2 3

V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 10. červenec 2020 v 05:10