Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 55
Název studie Diagnóza
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná multicentrická studie fáze III hodnotící účinnost a bezpečnost etrolizumabu jako zahajovací a udržovací léčby u pacientů se středně těžkou až těžkou Crohnovou chorobou. Crohnova choroba
Otevřená pokračovací studie monitorující bezpečnost pacientů se střední až těžkou Crohnovou chorobou, kteří se zúčastnili předchozího klinického hodnocení s etrolizumabem fáze III, protokol GA29144 Crohnova choroba
Multicentrické randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované klinické hodnocení přípravku ABT-494 podávaného k vyvolání symptomatické a endoskopicky potvrzené remise u pacientů se středně závažnou až závažnou aktivní Crohnovou chorobou, kteří nereagují dostatečně na léčbu proti faktoru TNF nebo ji nesnášejí Crohnova choroba
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované multicentrické klinické hodnocení fáze 3 ke zjištění účinnosti a bezpečnosti přípravku Mongersen (GED-0301) pro léčbu pacientů s aktivní Crohnovou nemocí Crohnova choroba
Dlouhodobé následné klinické hodnocení fáze 3 s aktivní léčbou přípravkem Mongersen (GED-0301) u pacientů s Crohnovou nemocí Crohnova choroba
Randomizovaná dvojitě zaslepená klinická studie fáze II kontrolovaná placebem potvrzující koncepci a hodnotící účinnost, bezpečnost, snášenlivost a farmakokinetiku přípravku GLPG1205 u pacientů se středně závažnou Crohnovou chorobou Crohnova choroba
Crohnova choroba
Multicentrická otevřená studie fáze 2 pro vyhodnocení dlouhodobé účinnosti, bezpečnosti a snášenlivosti opakovaného podání přípravku Adalimumab u pacientů s Crohnovou chorobou Crohnova choroba
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, Double-dummy, studie fázeIIB hodnotící klinickou účinnost a bezpečnost studijního léku BMS-945429 podávaného v různých dávkách v indukční a udržovací léčbě pacientům se středně závažnou až závažnou Crohnovou chorobou Crohnova choroba
Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie ke zhodnocení účinnosti, bezpečnosti, snášenlivosti a farmakokinetiky Olokizumabu podávaného subkutánně subjektům se středně važnou až vážnou Crohnovou chorobou Crohnova choroba
Multicentrické otevřené prodloužení klinického hodnocení pro subjekty zařazené v klinickém hodnocení B0151003 (Advate II) Crohnova choroba
Dvojitě zaslepené, randomizované, placebem kontrolované klinické hodnocení přípravku PF-04236921 k hodnocení účinnosti, bezpečnosti a stanovení režimu dávkování u pacientů s crohnovou chorobou s nedostatečnou odpovědí na léčbu anti-TNF (Andante) crohnova choroba
Otevřené prodloužené klinické hodnocení přípravku CP-690,550 jako udržovací léčby u pacientů s Crohnovou chorobou Crohnova choroba
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie paralelních skupin hodnotící klinickou účinnost a bezpečnost NNC0114-0006 u pacientů a aktivní Crohnovou chorobou Crohnova choroba
Randomizované, multicentrické, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení s paralelními skupinami, hodnotící bezpečnost a účinnost CP-690,550 při udržovací léčbě pacientů trpících mírnou až středně závažnou Crohnovou chorobou Crohnova choroba
52-týdenní randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení posuzující účinnost a bezpečnost přípravku GSK 1605786A podávaného pro udržení remise u pacientů s Crohnovou nemocí Crohnova choroba
Otevřené prodloužené klinické hodnocení posuzující bezpečnost přípravku GSK 1605786A u pacientů s Crohnovou nemocí Crohnova choroba
Dvoudílná, multicentrická, randomizovaná, placebem kontrolovaná, dvojitě zaslepená studie přípravku TRK-170 v léčbě Crohnovy choroby crohnova choroba
Prospektivní, multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení s cílem porovnat REMICADE (infliximab) a placebo v prevenci rekurence Crohnovy nemoci u pacientů se zvýšeným rizikem rekurence podstupujících chirurgickou resekci Crohnova choroba
Fáze 3, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, multicentrická studie s paralelními skupinami ke zhodnocení bezpečnosti a účinnosti udržovací léčby ustekinumabem u pacientů se středně vážnou až vážnou Crohnovou chorobou Crohnova choroba

‹‹ ‹ 1 2 3 › ››

V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 13. červenec 2020 v 05:10