Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 51
Název studie Diagnóza
Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze 2 zaměřená na zjištění dávky hodnotící účinnost a bezpečnost přípravku IMU-838 při léčbě pacientů s aktivní Crohnovou chorobou s možností nezaslepeného prodloužení léčby (CALDOSE-2) Crohnova choroba
Otevřené, randomizované klinické hodnocení fáze I s paralelními skupinami k posouzení farmakokinetiky, účinnosti a bezpečnosti mezi subkutánně a intravenózně podávaným přípravkem CT-P13 u pacientů s aktivní Crohnovou chorobou a aktivní ulcerózní kolitidou Aktivní Crohnova choroba a aktivní ulcerózní kolitida
Multicentrická randomizovaná dvojitě zaslepená klinická studie fáze 3 kontrolovaná placebem hodnotící perorálně podávaný ozanimod jako indukční terapii středně závažné až závažné Crohnovy choroby Crohnova choroba
Multicentrická randomizovaná dvojitě zaslepená klinická studie fáze 3 kontrolovaná placebem hodnotící perorální ozanimod jako udržovací terapii u středně závažné až závažné Crohnovy choroby Crohnova choroba
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, paralelně uspořádané klinické hodnocení fáze 3 hodnotící účinnost a bezpečnost přípravku SHP647 jako udržovací léčby u pacientů se středně těžkou až těžkou Crohnovou chorobou (CARMEN CD 307) Crohnova choroba
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, paralelně uspořádané klinické hodnocení fáze 3 hodnotící účinnost a bezpečnost přípravku SHP647 jako indukční léčby u pacientů se středně těžkou až těžkou Crohnovou chorobou (CARMEN CD 305) Crohnova choroba
Randomizovaný, dvojitě zaslepený, placebem a aktivně kontrolovaný multicentrický protokol fáze 2/3 s paralelními skupinami pro posouzení bezpečnosti a účinnosti guselkumabu u účastníků se středně závažnou až závažnou aktivní Crohnovou chorobou Crohnova choroba
Multicentrická otevřená navazující klinická studie fáze 3 hodnotící perorální ozanimod pro léčbu středně závažné až závažné Crohnovy choroby Crohnova choroba
Klinické hodnocení posuzující ?Léčbu k cíli? oproti běžné udržovací léčbě u pacientů s Crohnovou chorobou léčených ustekinumabem Crohnova choroba
Multicentrické, randomizované, zaslepené klinické hodnocení fáze 3b, kontrolované aktivní látkou, které porovnává účinnost a bezpečnost léčby ustekinumabem a adalimumabem u biologicky naivních subjektů se středně těžkou až těžkou aktivní Crohnovou chorobou. Crohnova choroba
Randomizovaná kontrolovaná studie se stratifikací rizika u pediatrické Crohnovy choroby: Methotrexat versus azathioprin nebo adalimumab k udržení remise u pacientů s nízkým nebo vysokým rizikem agresivního průběhu onemocnění - strategie léčby Crohnova choroba
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, mezinárodní, multicentrická studie fáze III s paralelními skupinami hodnotící účinnost a bezpečnost přípravku Cx601 ? kultivovaných dospělých alogenních kmenových buněk z tukové tkáně (eASC) ? v léčbě komplexních perianálních píštělí u pacientů s Crohnovou chorobou po období 24 týdnů a kontrolní období až 52 týdnů. ADMIRE-CD II studie. perianální píštěl (Crohnova choroba)
Multicentrická, otevřená studie (OLE) fáze 2 dlouhodobě hodnotící účinnost, bezpečnost a snášenlivost opakovaného podávání přípravku ABT-494 pacientům s Crohnovou chorobou Crohnova choroba
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 3 hodnotící účinnost a bezpečnost subkutánně podávaného vedolizumabu jako udržovací léčby u pacientů s mírnou až těžkou aktivní Crohnovou nemocí, kteří po otevřené léčbě intravenózně podávaným vedolizumabem dosáhli klinické odpovědi Crohnova choroba
Otevřené klinické hodnocení fáze 3b posuzující slizniční hojení u pacientů se středně závažnou až závažnou aktivní Crohnovou chorobou léčených vedolizumabem IV Crohnova choroba
Dvojitě zaslepená, randomizovaná, placebem kontrolovaná, multicentrická studie fáze 2 hodnotící bezpečnost a účinnost přípravku GS-5745 u subjektů se středně závažnou až závažnou aktivní Crohnovou chorobou Crohnova choroba
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná multicentrická studie fáze III hodnotící účinnost a bezpečnost etrolizumabu jako zahajovací a udržovací léčby u pacientů se středně těžkou až těžkou Crohnovou chorobou. Crohnova choroba
Otevřená pokračovací studie monitorující bezpečnost pacientů se střední až těžkou Crohnovou chorobou, kteří se zúčastnili předchozího klinického hodnocení s etrolizumabem fáze III, protokol GA29144 Crohnova choroba
Multicentrické randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované klinické hodnocení přípravku ABT-494 podávaného k vyvolání symptomatické a endoskopicky potvrzené remise u pacientů se středně závažnou až závažnou aktivní Crohnovou chorobou, kteří nereagují dostatečně na léčbu proti faktoru TNF nebo ji nesnášejí Crohnova choroba
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované multicentrické klinické hodnocení fáze 3 ke zjištění účinnosti a bezpečnosti přípravku Mongersen (GED-0301) pro léčbu pacientů s aktivní Crohnovou nemocí Crohnova choroba

1 2 3 › ››

V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 16. červen 2019 v 05:10