Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 8
Název studie Diagnóza
Hodnocení účinnosti a bezpečnosti agomelatinu (25 mg denně s možností zaslepeného zvýšení na 50 mg denně) oproti escitalopramu (10 mg denně s možností zaslepeného zvýšení na 20 mg denně) po dobu 12 týdnů u ambulantních pacientů s těžkou generalizovanou úzkostnou poruchou bez deprese.12týdenní, randomizovaná, dvojitě zaslepená, mezinárodní, multicentrická studie s escitalopramem jako srovnávacím p generalizovaná úzkostná porucha
Hodnocení účinnosti a bezpečnosti agomelatinu (25 mg denně s možností zaslepeného zvýšení na 50 mg denně) po dobu 12 týdnů u ambulantních pacientů s generalizovanou úzkostnou poruchou bez deprese generalizovaná úzkostná porucha bez deprese
Hodnocení účinnosti a bezpečnosti agomelatinu (25 mg denně s případným zaslepeným zvýšením na 50 mg denně) po dobu 12 týdnů u ambulantních pacientů s generalizovanou úzkostnou poruchou bez deprese. 12-týdenní, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, s paroxetinem (20mg denně s možností zaslepeného progresivního zvýšení na 40 mg denně) jako srovnávacím přípravkem, probíhající ve 3-paralelních skupinách, mezinárodní multicentrická studie Generalizovaná úzkostná porucha
Klinické hodnocení dlouhodobé bezpečnosti a účinnosti přípravku pregabalin u pacientů s generalizovanou úzkostnou poruchou. generalizovaná úzkostní porucha
Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení pregabalinu u pacientů s generalizovanou úzkostnou poruchou (GAD) převáděných z léčby benzodiazepiny Generalizovaná úzkostná porucha
Osmitýdenní, dvojitě zaslepné, placebem kontrolované klinické hodnocení pregabalinu (150 až 600 mg/den), fáze III, v přídatné léčbě pacientů s generalizovanou úzkostnou poruchou (GAD), nereagujících optimálně na dostupnou léčbu Generalizovaná úzkostná porucha
Multicentrická, dvojitě zaslepená, randomizovaná, paralelní, placebem kontrolovaná klinická studie fáze II, srovnávající účinnost a bezpečnost Quetiapine Fumarate s prodlouženým účinkem (Seroquel SR(TM)) jako monoterapie v léčbě starších pacientů s generalizovanou úzkostnou poruchou (studie CHROMIUM) Generalizovaná úzkostná porucha
Mezinárodní, multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, v paralelních skupinách prováděná, placebem kontrolovaná, aktivně kontrolovaná studie účinnosti a bezpečnosti kvetiapinu fumarátu s pozvolným uvolňováním (Seroquel SR) v léčbě generalizované poruchy úzkosti (SILVER studie) generalizovaná porucha úzkosti
V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 5. duben 2020 v 05:10