Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 113
Název studie Diagnóza
Jednoramenné, prospektivní, multicentrické, otevřené klinické hodnocení pro stanovení účinnosti ofatumumabu a pacienty hodnocené léčebné odpovědi u pacientů s relabující roztroušenou sklerózou, převedených z předchozí terapie dimethyl-fumarátem nebo fingolimodem roztroušená skleróza
Studie fáze 2b určující optimální dávku SAR442168, inhibitoru Brutonovy tyrozin kinázy, u pacientů s relabující roztroušenou sklerózou roztroušená skleróza
Dlouhodobá studie sledující bezpečnost a účinnost SAR442168 u pacientů s relabující roztroušenou sklerózou roztroušená skleróza
Dvojitě zaslepené, randomizované, placebem kontrolované klinické hodnocení s paralelní skupinou hodnotící účinnost a bezpečnost orálního spreje Nabiximols jako doplňkové léčby u pacientů se spasticitou způsobenou roztroušenou sklerózou. roztroušená skleróza
Otevřené, randomizované, multicentrické, aktivně kontrolované klinické hodnocení s paralelními skupinami posuzující bezpečnost, snášenlivost a účinnost přípravku BIIB017 u pediatrických pacientů ve věku od 10 let do dosažení 18 let při léčbě relaps remitentní roztroušené sklerózy, s nepovinným otevřeným pokračovacím obdobím roztroušená skleróza
Posouzení dlouhodobých výsledků a trvalosti účinku po léčbě roztroušené sklerózy tabletami kladribinu: Explorativní, ambispektivní klinické hodnocení fáze IV u pacientů, kteří se dříve účastnili klinických hodnocení CLARITY/CLARITY-EXT a ORACLE MS roztroušená skleróza
Randomizované, otevřené, 12 týdenní multicentrické klinické hodnocení s paralelními skupinami, posuzující bioekvivalenci subkutánního podání 20 mg ofatumumabu předplněnou stříkačkou nebo autoinjektorem u dospělých pacientů s relabující roztroušenou sklerózou relabující roztroušená skleróza
2letá prospektivní studie ke zhodnocení kvality života související se zdravotním stavem pacientů s vysoce aktivní, relabující roztroušenou sklerózou ločenou přípravkem Mavenclad? roztroušená skleróza
Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení v paralelních skupinách fáze III zkoumající účinnost a bezpečnost přípravku BX-1 při symptomatické léčbě spasticity u pacientů s roztroušenou sklerózou roztroušená skleróza
OTEVŘENÉ, JEDNORAMENNÉ, ČTYŘLETÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ ZA ÚČELEM POSOUZENÍ ÚČINNOSTI A BEZPEČNOSTI LÉČBY OCRELIZUMABEM U PACIENTŮ S PROGRESIVNÍ ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU roztroušená skleróza
Otevřené, jednoramenné, multicentrické prodloužené klinické hodnocení dlouhodobé bezpečnosti, snášenlivosti a účinnosti ofatumumabu u pacientů s relabující roztroušenou sklerózou roztroušená skleróza
JEDNORAMENNÁ, OTEVŘENÁ, MULTICENTRICKÁ, PRODLUŽOVACÍ STUDIE HODNOTÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST OCRELIZUMABU U PACIENTŮ S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU PO PŘEDCHOZÍ ÚČASTI VE STUDIÍCH FÁZE IIIB/IV ZADAVATELE F. HOFFMANN-LA ROCHE roztroušená skleroza
2letá prospektivní studie ke zhodnocení nástupu účinku přípravku Mavenclad? u pacientů s vysoce aktivní relabující roztroušenou sklerózou roztroušená skleróza
Dlouhodobé mezinárodní pokračování klinického hodnocení GNC-003 s přípravkem GNbAC1 u pacientů s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou roztroušená skleróza
BENEFIT 15 dlouhodobá následná studie následných studií BENEFIT a BENEFIT roztroušená skleróza
Randomizované multicentrické dvojitě zaslepené placebem kontrolované klinické hodnocení hodnotící účinnost a bezpečnost přípravku BIIB033 jako doplňkové terapie k protizánětlivé chorobu modifikující léčbě u pacientů s relabující roztroušenou sklerózou roztroušená skleróza
Multicentrické, nesrovnávací rozšíření studie AC-058B301, hodnotící dlouhodobou bezpečnost, snášenlivost a kontrolu onemocnění přípravkem ponesimod 20 mg u pacientů s relabující roztroušenou sklerózou roztroušená skleróza
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze II hodnotící M2951 s paralelní, nezaslepenou, aktivní kontrolní skupinou (Tecfidera) u pacientů s relabující roztroušenou sklerózou pro hodnocení účinnosti, bezpečnosti, snášenlivosti, farmakokinetiky a biologické aktivity. relabující roztroušená skleróza
Mezinárodní, dvojitě zaslepené, randomizované, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze IIb pro hodnocení účinnosti, bezpečnosti a farmakokinetických parametrů GNbAC1 u pacientů s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou. roztroušená skleróza
OTEVŘENÁ STUDIE HODNOTÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST OCRELIZUMABUU PACIENTŮ S RELAPS-REMITENTNÍ ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU SESUBOPTIMÁLNÍ ODPOVĚDÍ NA ONEMOCNĚNÍ MODIFIKUJÍCÍ LÉČBU roztroušená skleróza

1 2 3 4 5 6 › ››

V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 29. květen 2020 v 05:11