Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 31
Název studie Diagnóza
Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, alendronátem kontrolované klinické hodnocení fáze 3b s paralelními skupinami u postmenopauzálních žen s osteoporózou, kterým byl podáván romosozumab a následně alendronát osteoporóza
Randomizované, multicentrické, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení srovnávající účinnost a bezpečnost romosozumabu a placeba při léčbě mužů s osteoporózou osteoporóza
Multicentrické, dvojitě zaslepené, randomizované klinické hodnocení účinnosti a bezpečnosti přípravku denosumab vyrobeného dvěma různými postupy u postmenopauzálních žen s osteoporózou postupy u postmenopauzálních žen s osteoporózou
Multicentrické, randomizované klinické hodnocení fáze 3 s různým dávkováním hodnotící noninferioritu romosozumabu v koncentraci 90 mg/ml v porovnání s koncentrací 70 mg/ml u postmenopauzálních žen s osteoporózou osteoporóza
Nezaslepené, randomizované, teriparatidem kontrolované klinické hodnocení k posouzení účinnosti léčby přípravkem AMG 785 u postmenopauzálních žen s osteoporózou po předchozí léčbě bisfosfonáty u postmenopauzálních žen s osteoporózou
Teriparatid a risedronát v léčbě závažné postmenopauzální osteoporózy: porovnání vlivu na zlomeniny obratlů osteoporóza
Pokračovací studie hodnotící šestiměsíční standardní léčbu osteoporózy, která navazuje na dokončenou osmnáctiměsíční léčbu přípravkem BA058 nebo placebem dle protokolu BA058-05-003 osteoporóza
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, aktaivně kontrolovaná studie hodnotící účinnost a bezpečnost denosumabu v porovnání s risedronátem u pacientů léčených glukokortikoidy osteoporóza vyvolaná užíváním kortikoidů
Multicentrické, mezinárodní, randomizované, dvojitě zaslepené, alendronátem kontrolované klinické hodnocení ke stanovení účinnosti a bezpečnosti léčby přípravkem AMG785 u postmenopauzálních žen s osteoporózou postmenopauzální ženy s osteoporózou
Multicentrické, mezinárodní, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení s paralelními skupinami, k posození účinnosti a bezpečnosti přípravku AMG785 v léčbě osteoporózy u postmenopauzálních žen v léčbě osteoporózy u postmenopauzálních žen
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, srovnávací, multicentrické klinické hodnocení, fáze 3 posuzující bezpečnost a účinnost přípravku BA058 ve formě injekce jako prevence zlomeniny u ambulantně léčených postmenopauzálních žen s těžkou osteoporózou s rizikem zlomeniny osteoporóza
Účinnost stroncium ranelátu (2 g denně) na léčbu zlomenin s prodlouženým hojením kostí či s pespojením kostí dolních končetin, mezinárodní otevřená studie u pacientů s osteoporózou zlomeniny, osteoporóza
Multicentrická, prospektivní, randomizovaná, dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná mezinárodní studie porovnávající účinky denního podání stroncia ranelátu v dávce 2g oproti placebu na hojení zlomenin u osteoporotických mužů a žen hojení zlomenin u osteoporotických mužů a žen
Porovnání účinnosti a bezpečnosti denního podání S06911 (fixní kombinace stroncium ranelátu 2g a vitamínu D3 1000 IU) na nedostatečnou hladinu vitamínu D u postmenopauzálních žen a u mužů v léčbě osteoporózy. Prospektivní, mezinárodní studie fáze III porovnávající účinky a bezpečnost denního podání S06911 oproti S12911 (stroncium ranelát 2g) v dvojitě zaslepeném 6-ti měsíčním období, následovaná odslepeným 6-ti měsíčním obdobím podskupiny pacientů hodnotící bezpečnost denního podání S06911. osteoporóza
Fáze IIb randomizované dvojitě zaslepené placebem a aktivně kontrolované studie zjišťující rozsah dávky hodnotící účinky MK-5442 na denzitu kostního minerálu (BMD) při léčbě osteoporózy u postmenopauzálních žen, které byly dříve léčeny perorálním bisfosfonátem Osteoporóza
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze IIa s cílem vyhodnotit účinky odanakatibu (MK-0822) na hustotu kostního minerálu (BMD) a celkovou bezpečnost při léčbě osteoporózy u žen po menopauze, které byly předtím léčeny alendronátem osteoporoza
Multicentrická, randomizovaná, v paralelních skupinách prováděná studie hodnocení klinické účinnosti, bezpečnosti a snášenlivosti náplasti ViaDerm-hPTH (1-34) (dvojitě zaslepené hodnocení dvou různých dávek) v porovnání s podkožní injekcí přípravku ForteoR po tříměsíční léčbě žen v menopauze, trpících osteoporozou. Osteoporoza u postmenopauzálních žen
Observační rozšíření klinických hodnocení 2203 a 2203E1 ke sledování bezpečnosti AAE581 u postmenopauzálních žen s osteopenií/osteoporózou Osteopenie a osteoporóza u postmenopauzálních žen
Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem a aktivní látkou kontrolovaná, do paralelních skupin rozdělená studie ke zjištění účinnosti a bezpečnosti přípravku ONO-5334 u postmenopauzálních žen s osteopenií nebo osteoporózou Osteopenie a osteoporóza u postmenopauzálních žen
Randomizovaná, placebem kontrolovaná klinická studie fáze III hodnotící bezpečnost a účinnost odanacatibu (MK-0822) při snižování rizika fraktury u osteoporózních postmenopauzálních žen léčených vitamínem D a vápníkem Osteoporóza

1 2 › ››

V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 17. červen 2019 v 05:10