Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 11
Název studie Diagnóza
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, multicentrická, placebem kontrolovaná studie s paralelními skupinami a stoupající dávkou, zaměřená na posouzení účinnosti a bezpečnosti klodronátových ampulí v různých dávkách po intraartikulárním podání pacientům postiženým osteoartritidou kolenního kloubu osteoartritida kolenního kloubu
Mezinárodní multicentrické dvojitě zaslepené randomizované klinické hodnocení srovnávající účinky diacereinu a celekoxibu na příznaky a strukturální změny symptomatické osteoartritidy kolene podle hodnocení magnetickou rezonancí. symptomatická osteoartritida kolene
Randomizované dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze 2a s paralelními skupinami, kontrolované placebem a naproxenem, ke zhodnocení analgetické účinnosti přípravku ASP7962 u pacientů s bolestí způsobenou osteoartritidou kolene osteoartritida kolene
Dvojitě zaslepené, randomizované, placebem kontrolované klinické hodnocení uspořádané do čtyř paralelních skupin, jehož účelem je zjištění dávky a zhodnocení účinnosti, bezpečnosti, snášenlivosti a farmakokinetiky jediné intraartikulární injekce fasitibantu u pacientů se symptomatickou osteoartritidou kolene osteoartritida kolene
Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, dvojitě maskované klinické hodnocení srovnávající účinnost a bezpečnost Condrosulfu? oproti Celebrexu? a oproti placebu v léčbě osteoartitidy kolene. osteoartritida kolene
Dvojitě zaslepená, randomizovaná, placebem kontrolovaná klinická studie uspořádaná do dvou paralelních skupin k vyhodnocení účinnosti jednotlivé dávky Fasitibantu podaného intrartikulárné s hyaluronátem sodným v kombinaci připravené v čase potřeby u pacientů se symptomatickou osteoartritidou kolene. symptomatická osteoartritida kolene
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, multicentrická, placebem kontrolovaná studie hodnotící účinnost a bezpečnost orálního kalcitoninu v léčbě subjektů s osteoartrozou kolene. osteoartritida kolene
Účinnost a bezpečnost nitrokloubních opakovaných dávek 500 mg icatanibu zahrnující 40 mg triamcinolonu jako kalibrátoru v randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, 13týdenní, multicentrické klinické studii v paralelních skupinách u pacientů se symptomatickou osteoartritidou kolenního kloubu osteoartritida kolenního kloubu
Stanovení účinnosti a bezpečnosti 6měsíční (24týdenní) léčby osteoartritidy kyčelního kloubu přípravkem Structum, 500 mg tobolka, 2krát denně: multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená studie, s paralelními skupinami a placebem jako kontrolou osteoartritida kyčelního kloubu
Dvojitě zaslepená, trojitě matoucí, randomizovaná, šestiměsíční studie v paralelních skupinách, k porovnání celecoxibu (200 mg dvakrát denně) proti diclofenacu s pomalým uvolňováním (75 mg dvakrát denně) s omeprazolem (20 mg jednou denně) při gastrointestinálních potížích u subjektů s osteoartritidou a revmatoidní artritidou s vysokým rizikem nežádoucích gastrointestinálních účinků osteoartritida, revmatoidní artritida
Účinnost a bezpečnost Piascledinu 300 v porovnání s chondroitin sulfátem během 6 měsíční léčby a následného 2 měsíčního pozorování u pacientů s osteoartrózou kolene osteoartritida kolene
V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 20. září 2020 v 05:11