Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 10
Název studie Diagnóza
Vliv podávání semaglutidu na dynamiku jaterního lipidového metabolismu po zátěži jednoduchými sacharidy jaterní steatóza u obézních osob
Účinky Semaglutidu na kardiovaskulární onemocnění u lidí s nadváhou nebo obezitou kardiovaskulární onemocnění u lidí s nadváhou nebo obezitou
Randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení, jehož cílem je určit dávkování podle změny hmotnosti po 24 týdnech léčby osmi různými dávkovacími schématy LIK066 v porovnání s placebem u pacientů trpících nadváhou či obezitou, následované 24 týdnů trvající léčbou s podáváním dvou různých dávek LIK066 a placeba nadváha nebo obezita
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, multicentrické hodnocení s paralelními skupinami, fáze II, zaměřené na účinnost, bezpečnost a snášenlivost přípravku JTT-130, užívaného dvakrát denně po dobu 24 týdnů u obézních pacientů trpících diabetem 2. typu dosud leléčených, léčených samotným metforminem nebo užívajících metformin v kombinaci se sulfonylureou Obezita, diabetes 2. typu
Evropská studie vlivu přípravku Rimonabant na abdominálně obézní pacienty s dyslipidemií abdominálně obézní pacienti s dyslipidémii
Celoevropská, randomizovaná, v paralelních skupinách prováděná, dvouramenná, placebem kontrolovaná, dvojitě zaslepená, multicentrická studie přípravku Rimonabant, 50 mg, jednou denně v léčbě abdominálně obézních pacientů s poruchou tolerance glukózy, s jinými komorbiditami nebo bez nich abdominální obezita s poruchou glukózní tolerance
Fáze IIb/III, randomizované, placebem kontrolované klinické studie ke zhodnocení bezpečnosti a účinnosti přípravku MK-0364 u obézních pacientů a pacientů s nadváhou s komorbiditami spojenými s obezitou obezita
Efekt liraglutidu na tělesnou hmotnost u obézních subjektů bez diabetu: 20týdenní, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, multicentrické, multinárodní hodnocení se šesti rameny paralelních skupin, s orlistatem jako komparátorem v jednom otevřeně značeném rameni s 84týdenním prodloužením. Fáze hodnocení: IIb obezita bez diabetu
Renin-angiotensin systémové blokátory a inzulínová rezistence: role tukové tkáně obezita, inzulínová senzitivita
Dvouletá studie ke zhodnocení účinnosti, bezpečnosti a snášenlivosti L-000899055 u obézních pacientů obezita
V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 12. červenec 2020 v 05:11