Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 118
Název studie Diagnóza
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, multicentrické klinické hodnocení fáze III k posouzení účinků azacitidinu v kombinaci s MBG453 nebo samostatně při léčbě pacientů s myelodysplastickým syndromem (MDS) se středním, vysokým a velmi vysokým rizikem podle kritérií IPSS-R nebo s chronickou myelomonocytární leukémií - 2 (CMML-2) chronická myelomonocytární leukémie-2
Otevřená studie s jedním studijním ramenem hodnotící protinádorovou aktivitu, bezpečnost a farmakokinetiku isatuximabu v kombinaci s chemoterapií u dětských pacientů ve věku od 28 dní do 18 let s relabující/refrakterní akutní lymfoblastickou nebo myeloidní leukemií s prvním nebo druhým relapsem lymfoblastická nebo myeloidní leukemie
Ponatinib v kombinaci s redukovanou chemoterapií v první linii léčby dospělých pacientů s Ph-pozitivní akutní lymfoblastovou leukémií. Ph-pozitivní akutní lymfoblastová leukémie
Mezinárodní studie léčby relapsu ALL vysokého rizika u dětí 2010 akutní lymfoblastická leukemie
Randomizovaná, otevřená, multicentrická studie fáze III hodnotící bezpečnost a účinnost léčby apixabanem za účelem prevence tromboembolismu oproti přístupu bez systémové antikoagulační profylaktické léčby během indukční chemoterapie u dětí s nově diagnostikovanou akutní lymfoblastickou leukémií nebo lymfomem (vycházejícím z T nebo B lymfocytů), které jsou léčeny asparaginázou akutní lymfoblastická leukémie, lymfom
Randomizované, otevřené klinické hodnocení fáze 3 hodnotící bezpečnost a účinnost venetoclaxu v kombinaci s azacitidinem po alogenní transplantaci kmenových buněk u pacientů s akutní myeloidní leukemií (AML) (VIALE-T) akutní myeloidní leukemie (AML)
Randomizované, otevřené, multicentrické klinické hodnocení fáze 3 s 2 rameny hodnotící venetoclax a azacitidin oproti nejlepší podpůrné péči v udržovací léčbě u pacientů s akutní myeloidní leukémií při první remisi po konvenční chemoterapii (VIALE-M) akutní myeloidní leukémie (AML)
Multicentrické, otevřené, randomizované, klinické hodnocení fáze III pro zhodnocení účinnosti a bezpečnosti léčivého přípravku Acalabrutinib (ACP196) v kombinaci s Venetoclaxem spolu s nebo bez Obinutuzumabu v porovnání s chemoimunoterapeutickou léčbou vybranou zkoušejícím lékařem u pacientů s dříve neléčenou chronickou lymfocytární leukémií bez přítomnosti delece 17p nebo genové mutace TP53 chronická lymfocytární leukémie
Prospektivní klinická studie fáze II hodnotící v celonárodním měřítku efektivitu a bezpečnost vysazování inhibitorů tyrozinkinázy po předchozí dvoustupňové redukci dávky u pacientů s chronickou myeloidní leukemií v hluboké molekulární remisi chronická myeloidní leukemie
Randomizované, otevřené, zkřížené klinické hodnocení fáze 3 porovnávající přípravek ASTX727 (fixní kombinace cedazuridinu a decitabinu) oproti i.v. podání decitabinu u subjektů s myelodysplastickým syndromem (MDS), chronickou myelomonocytickou leukemií (CMML) a akutní myeloidní leukemií (AML) leukémie
AIEOP-BFM ALL 2017- Mezinárodní léčebný protokol pro léčbu akutní lymfoblastické leukémie u dětí a dospívajících akutní lymfoblastické leukémie u dětí a dospívajících
Jeden cyklus blinatumomabu následovaný vysokodávkovanou chemoterapií v indukční léčbě Ph-negativní akutní lymfoblastové leukémie dospělých. akutní lymfoblastová leukémie
Randomizované klinické hodnocení fáze 3 porovnávající přípravek Zanubrutinib (BGB-3111) s Ibrutinibem u pacientů s relabující/refrakterní chronickou lymfocytární leukémií nebo lymfomem z malých lymfocytů chronická lymfocytární leukemie
Randomizované, otevřené klinické hodnocení fáze 3 srovnávající kombinaci ibrutinibu a venetoklaxu oproti kombinaci chlorambucilu s obinutuzumabem jako léčbu první linie u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií (CLL)/lymfomem z malých lymfocytů (SLL) chronická lymfocytární leukémie (CLL)
Pilotní studie testující proveditelnost, bezpečnost a účinnost přidání BiTE protilátky blinatumomab do léčebného protokolu Interfant-06 u kojenců s akutní lymfoblastickou leukémií s přestavbou genu MLL. lymfoblastická leukémie
Mezinárodní studie fáze 3 akutní lymfoblastické leukémie s pozitivním Filadelfským chromozomem (Ph+ALL) testující imatinib v kombinaci se dvěma odlišnými schématy cytostatické chemoterapie lymfoblastické leukémie
Studie fáze 2 s inotuzumabem ozogamicinem (INO) v kombinaci s chemoterapií v léčbě starších pacientů s Ph-negativní CD22+ akutní B-lymfoblastovou leukémií (B-ALL).Studie EWALL-INO. lymfoblastová leukémie
Randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení (fáze III) indukční (daunorubicin nebo idarubicin plus cytarabin) a konsolidační (střední dávky cytarabinu) chemoterapie kombinované s podáváním přípravku midostaurin (PKC412) nebo placeba u pacientů s nově diagnostikovanou akutní myeloidní leukémií (AML) bez mutace FLT-3 myeloidní leukémie
RANDOMIZOVANÁ (1:1), DVOJITĚ ZASLEPENÁ, MULTICENTRICKÁ, PLACEBEM KONTROLOVANÁ STUDIE HODNOTÍCÍ INTENZIVNÍ CHEMOTERAPII S NEBO BEZ GLASDEGIBU (PF 04449913) NEBO AZACITIDIN (AZA) S NEBO BEZ GLASDEGIBU U PACIENTŮ S DŘÍVE NELÉČENOU AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIÍ. myeloidní leukémie
Otevřené, jednoramenné klinické hodnocení fáze 2 pro posouzení bezpečnosti, účinnosti a farmakokinetiky midostaurinu (PKC412) podávaného dvakrát denně v kombinaci se standardní chemoterapií a v monoterapii v postkonsolidační léčbě u dětí s dosud neléčenou akutní myeloidní leukémií (AML) s mutací FLT3 myeloidní leukémie

1 2 3 4 5 6 › ››

V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 23. listopad 2020 v 05:10