Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 43
Název studie Diagnóza
Mutlicentrická, otevřená studie bezpečnosti a snášenlivosti vzestupných dávek přípravku HepaStem u pacientů s cirhotickou a pre-cirhotickou nealkoholickou steatohepatitidou (NASH) Cirhotická a pre-cirhotická nealkoholická steatohepatitida
Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, aktivně kontrolované klinické hodnocení fáze 2b, které hodnotí účinnost a bezpečnost různých kombinací léčebných režimů s přípravky JNJ-73763989 a/nebo JNJ-56136379 při léčbě chronické infekce virem hepatitidy B chronická hepatitida
Dvojitě zaslepená, randomizovaná, placebem kontrolovaná studie fáze IIb hodnotící účinnost a bezpečnost tablet kyseliny norursodeoxycholové u pacientů s nealkoholickou steatohepatitidou (NASH) nealkoholická steatohepatitida
Randomizované, dvojitě zaslepené a placebem kontrolované multicentrické klinické hodnocení sestávající ze dvou částí s cílem stanovit dávku a potvrdit bezpečnost a účinnost přípravku VAY736 u pacientů s autoimunitní hepatitidou a s nesnášenlivostí běžně užívané terapie či jejím nedostatečným účinkem (AMBER). autoimunitní hepatitida
Randomizované, dvojitě zaslepené, multicentrické klinické hodnocení k posouzení bezpečnosti, snášenlivosti a účinnosti kombinované léčby tropifexorem (LJN452) a cenikrivirokem (CVC) u dospělých pacientů s nealkoholickou steatohepatitidou (NASH) a jaterní fibrózou (studie TANDEM) nealkoholická steatohepatitida a jaterní fibróza
Jednoramenná otevřená klinická studie hodnotící účinnost a bezpečnost glecapreviru (GLE)/pibrentasviru (PIB) při léčbě naivních dospělých pacientů s chronickou hepatitidou C (HCV) genotypu 1, 2, 4, 5 nebo 6 a kompenzovanou cirhózou chronická hepatitida C (HCV)
Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze III s cílem vyhodnotit účinnost a bezpečnost přípravku elafibranor u pacientů s nealkoholickou steatohepatitidou (NASH) a fibrózou nealkoholická steatohepatitida
Dlouhodobé následné sledování za účelem vyhodnocení trvalé virologické odpovědi a/nebo rezistence na vzorku pacientů s chronickou hepatitidou C, kteří byli v minulosti léčeni látkou MK 5172 v rámci předchozího klinického hodnocení chronická hepatitida C
Dvojitě zaslepená, randomizovaná, kontrolovaná studie hodnotící účinnost a bezpečnost Peginterferon Lambda-1a oproti Peginterferonu Alfa-2a, oba v kombinaci s Ribavirinem u subjektů s chronickou virovou hepatitidou typu C, genotyp 1 bez předchozí léčby + Dodatek č. 1 pro farmakogenetický výzkum vzorků krve - specifický dle centra (verze 1.0 datovaná 31. srpna 2012) hepatitida typ C
Randomizovaná, zaslepená studie fáze 3 porovnávající Peginterferon Lambda-1a oproti Peginterferonu Alfa-2a, oba v kombinaci s Ribavirinem a Telaprevirem u subjektů s chronickou virovou hepatitidou typu C, genotyp 1 bez předchozí léčby nebo s návratem onemocnění po léčbě Peginterferonem Alfa2a- a RibavirinemDodatek č. 1 pro farmakogenetický výzkum vzorků krve ? specifický dle centra (verze 1.0 d hepatitida typ C
otevřená studie hodnotící bezpečnost, protivirovou aktivitu a farmakokinetiku při léčbě přímo působící protivirovou látkou (Direct-Acting Antiviral Agent-DAA) v kombinaci s pegylovaným interferonem a-2a a ribavirinem (pegIFN/RBV) u osob infikovaných virem chronické hepatitidy C (chronic Hepatitis C Virus-HCV), u nichž došlo k virologickému selhání předchozí léčby v rámci studie s kombinanční terapií AbbVie nebo Abbott DAA chronická hepatitida
Otevřené klinické hodnocení přípravku GS-7977 podávaného s Ribavirinems, nebo bez Peginterferonu Alfa-2a u pacientů s chronickou infekcí viremhepatitidy C (HCV), kteří se účastnili předchozích HCV hodnoceníspolečnosti Gilead. chronická hepatitida C
klinické hodnocení stanovující bezpečnost a účinnost bocepreviru při podávání spolu s peginterferonem alfa-2b a ribavirinem dětem s hepetitidou C genotypu 1 hepatitida C genotypu 1
Randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze III. hodnotící účinnost, bezpečnost a snášenlivost TMC435 oproti telapreviru, u obou v kombinaci s PegIFN alfa-2 a ribavirinem u pacientů infikovaných hepatitidou C genotypu 1, u kterých byla nulová či parciální odpověď na předchozí léčbu PegIFN alfa a ribavirinem chronická hepatitida C
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie hodnotící účinnost a bezpečnost ABT 450/Ritonaviru/ABT-267 (ABT-450/r/ABT-267) a ABT-333 podávaných společně s ribavirinem (RBV) již léčeným dospělým s chronickou infekcí virem hepatitidy C (HCV) genotypu 1 (SAPPHIRE-II) chronická hepatitida C
Multicentrické otevřené klinické hodnocení telapreviru v kombinaci s peginterferonem alfa a ribavirinem u subjektů s chronickou hepatitidou C genotypu 1, závažnou fibrózou a kompenzovanou cirhózou chronická hepatitida C genotypu 1, závažná fibroza a komepnzovaná cirhoza
Studie registru dlouhodobého sledování subjektů, které nedosáhly trvalé virologické odpovědi v klinických hodnoceních sponzorovaných společností Gilead u subjektů s infekcí chronickou hepatitidou C chronická hepatitida typu C (subjekty z předešlých klinických hodnocení)
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 2b posuzující odpovědí řízenou léčbu buď samotným GS-5885 nebo v kombinaci s GS-9451 a Peginterferonem Alfa 2a a Ribavirinem v léčbě dosud neléčených pacientů s chronickou infekcí genotypem 1 viru hepatitidy C chronická infekce genotypem 1 viru Hepatitidy C
Otevřená, multicentrická studie fáze IV hodnotící vliv poklesu hemoglobinu na dosažení setrvalé virologické odpovědi u pacientů s chronickou virovou hepatitidou typu C léčených ribavirinem (Copegus?) v kombinaci se standardní léčbou (ANECO) chronická virová hepatitida typu C
Multicentrické, randomizované, zaslepené, placebem kontrolované hodnocení určené k posouzení bezpečnosti přípravku Maravirok v kombinaci s jinými antirektrovirotiky u pacientů infikovaných virem HIV-1 a zároveň virem hepatitidy C a / nebo hepatitidy B u pacientů infikovaných virem HIV-1 a zároveň virem hepatitidy C a / nebo hepatitidy B

1 2 3 › ››

V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 23. září 2020 v 05:10