Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 7
Název studie Diagnóza
Dlouhodobá, otevřená extenze klinického hodnocení pro pacienty s Duchennovou svalovou dystrofií zařazených do klinických hodnocení hodnotících Casimersen nebo Golodirsen duchennova muskulární dystrofie
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení účinnosti a bezpečnosti přípravku WVE-210201 s otevřenou prodlouženou fází u ambulantních pacientů s Duchennovou svalovou dystrofií (DYSTANCE 51) Duchennová svalová dystrofie
Studie fáze IIb, randomizovaná, dvojitě zaslepená, s paralerními skupinami, placebem a aktivní kontrolou s dvojitě zaslepeným prodloužením pro vyhodnocení účinnosti a bezpečnosti Vamorolonu u ambulantně léčených chlapců s Duchennovou svalovou dystrofií (DMD) Duchennova svalová dystrofie (DMD)
Dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, multicentrická studie s nezaslepeným prodloužením k vyhodnocení účinnosti a bezpečnosti látek SRP-4045 a SRP-4053 u pacientů s Duchennovou muskulární dystrofií Duchennova muskulární dystrofie
Otevřená, rozšířená studie hodnotící dloudobou bezpečnost, snášenlivost a účinnost drisapersenu u pacientů s Duchennovou svalovou dystrofií Duchennova svalová dystrofie
otecřené prodloužené klinické hodnocení posuzující dlouhodobou bezpečnost, snášenlivost a účinnost přípravku GSK2402968 u pacientů s Duchenneovou svalovou dystrofií Duchenneova svalová dystrofie
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze III posuzující účinnost a bezpečnost přípravku GSK2402968 u pacientů s Duchennovou svalovou dystrofií Duchennovou svalovou dystrofií
V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 7. duben 2020 v 05:11