Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 21
Název studie Diagnóza
Klinické hodnocení fáze II hodnotící přípravky ABBV-3067 samostatně a v kombinaci s ABBV-2222 u subjektů s cystickou fibrózou s homozygotní mutací F508del cystická fibróza
Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná klinická studie II. fáze ke zhodnocení účinnosti a bezpečnosti přípravku Lenabasum u cystické fibrózy cystická fibróza
Otevřená studie fáze 3 hodnotící dlouhodobou bezpečnost a účinnost kombinované terapie přípravkem VX-445 u pacientů s cystickou fibrózou s homozygotní nebo heterozygotní mutaci F508del cystická fibróza
Randomizovaná, dvojitě zaslepená a kontrolovaná studie fáze 3 hodnotící účinnost a bezpečnost kombinované terapie přípravkem VX-445 u pacientů trpících cystickou fibrózou s heterozygotní mutací F508del a minimální funkční mutaci (F/MF) cystická fibróza
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, paralelní studie pro vyhodnocení bezpečnosti, Farmakokinetiky a farmakodynamiky přípravku FDL169 u homozygotních subjektů s cystickou fibrózou pro mutaci F508del-CFTR cystická fibróza
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze IIa posuzující přípravek GLPG2222 u pacientů s cystickou fibrózou s mutací CFTR F508del a s další mutací gatingu (třídy III) léčených ivacaftorem cystická fibróza
Dvojitě zaslepená zkřížená studie fáze 2a, randomizovaná s nekompletním blokem a kontrolovaná placebem, zaměřená na hodnocení bezpečnosti a účinnosti přípravku VX-371 u pacientů ve věku 12 let a starších trpících cystickou fibrózou s homozygotní mutací F508del-CFTR, kteří jsou léčeni přípravkem Orkambi cystická fibróza
cysOtevřená studie hodnotící účinnost a bezpečnost liprotamázy u pacientů s exokrinní pankreatickou nedostatečností související s cystickou fibrózou cystická fibróza - exokrinní pankreatická nedostatečnost
Randomizovaná, otevřená studie fáze III, zaslepená pro hodnotitele, prokazující non-inferioritu, s aktivním komparátorem, hodnotící účinnost a bezpečnost liprotamázy u subjektů s pankreatickou exokrinní nedostatečností související s cystickou fibrózou cystická fibróza
Otevřené klinické hodnocení fáze IIa s různými dávkami přípravku GLPG1837 u pacientů s cystickou fibrózou a mutací G551D Cystická fibróza
Dlouhodobé podávání inhalovaného mannitolu při cystické fibróze - klinické hodnocení bezpečnosti a účinnosti u dospělých pacientů s cystickou fibrózou cystická fibróza
Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená studie fáze II pro rozpětí dávky, s aktivní kontrolou a paralelními skupinami, hodnotící účinnost a bezpečnost různých dávek kreonu s bezprostředním uvolňováním při léčbě pankreatické exokrinní nedostatečnosti způsobené cystickou fibrózou cystická fibróza
Randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované klinické hodnocení 3. fáze s paralelními skupinami, které hodnotí účinnost a bezpečnost lumacaftoru v kombinaci s ivacaftorem u pacientů od 12 let věku s cystickou fibrózou s homozygotní mutací F508del-CFTR cystická fibróza
Navazující klinické hodnocení fáze 3 k posouzení bezpečnosti a účinnosti dlouhodobé léčby lumacaftorem v kombinaci s ivacaftorem u pacientů starších 12 let včetně trpících cystickou fibrózou s homozygotní nebo heterozygotní mutací F508del CFTR cystická fibróza
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie s paralelními skupinami k potvrzení účinnosti a bezpečnosti 12týdenní léčby přípravkem tiotropium 5 ug podávaným jednou denně prostřednictvím inhalátoru Respimat pacientům s cystickou fibrozou cystická fibroza
Otevřená, prodloužená studie pro hodnocení dlouhodobé bezpečnosti a účinnosti léku VX-770 u pacientů s cystickou fibrózou cystická fibroza
Fáze III multicentrické, randomizované, placebem kontrolované, dvojitě zaslepené studie incidence opakujících se pulmonálních exacerbací u pacientů s cystickou fibrózou užívajících dvě různé dávky inhalačního přípravku Nacystelyn cystická fibroza
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie, fáze 3, s paralelními skupinami pro vyhodnocení účinnosti a bezpečnosti VX-770 u pacientů s cysticku fibrózou a mutací G551D cystická fibróza
Multicentrická, mezinárodní, otevřená, randomizovaná klinická studie probíhající v paralelních skupinách za účelem srovnání léčivých přípravků Tobrineb/Actitob/Bramitob (roztok Tobramycinu určený k nebulizaci při dávkování 300 mg dvakrát denně v jednotkových dávkovacích ampulkách o objemu 4 ml) a TOBI při léčbě pacientů s cystickou fibrozou a chronickou infekcí vyvolanou bakteriemi Pseudomonas aeruginosa. cystická fibroza
Randomizované, dvojitě slepé, placebem kontrolované klinické hodnocení pro zjištění dávkování a vyhodnocení účinnosti a bezpečnosti léčiva Moli1901 ve formě aerosolu u adolescentů (12 let a starších) a dospělých trpících cystickou fibrózou. cystická fibroza

1 2 › ››

V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 3. červenec 2020 v 05:10