Vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)


Definované požadavky na populaci:
Stav studie:Počet nalezených záznamů: 48
Název studie Diagnóza
Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 2 s paralelními skupinami hodnotící účinnost a bezpečnost přípravku T 817MA u pacientů s mírnou kognitivní poruchou v důsledku Alzheimerovy choroby nebo s mírnou formou Alzheimerovy choroby Alzheimerova choroba
Multicentrická, dlouhodobá prodloužená studie fáze 3 hodnotící bezpečnost a snášenlivost přípravku AVP-786 (deuterovaný [d6] dextrometorfan-hydrobromid [d6-DM]/chinidin-sulfát [Q]) v léčbě agitovanosti u pacientů s demencí Alzheimerova typu Demence Alzheimerův typ
Dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie k průkazu konceptu (proof of concept) selektivního inhibitoru p38 MAP kinázy alfa, neflamapimodu, podávaného po dobu 24 týdnů subjektům s mírnou formou Alzheimerovovy choroby Alzheimerova choroba
Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze 3 s paralelním uspořádáním, hodnotící účinnost, bezpečnost a snášenlivost přípravku AVP-786 (deudextrometorfan-hydrobromid [d6-DM]/chinidin-sulfát [Q]) v léčbě agitovanosti u pacientů s demencí Alzheimerova typu. demence Alzheimerova typu
Sledování změn koncentrace donepezilu, biomarkerů oxidačního stresu a aktivity acetylcholinesterásy v mozkomíšním moku a plasmě pacientů s Alzheimerovou chorobou Alzheimerova choroba
Placebem kontrolovaná dvojitě zaslepená 24měsíční studie s paralelními skupinami zaměřená na vyhodnocení účinnosti a bezpečnosti přípravku E2609 u subjektů s Alzheimerovou chorobou s časným začátkem Alzheimerova choroba
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, multicentrická studie paralelních skupin fáze 1b ke stanovení bezpečnosti a snášenlivosti přípravku HTL0018318 u pacientů s mírnou až středně závažnou formou Alzheimerovy choroby léčených donepezilem nebo donepezilem/memantinem Alzheimerova choroba
Placebem kontrolovaná dvojitě zaslepená 24měsíční studie s paralelními skupinami zaměřená na vyhodnocení účinnosti a bezpečnosti přípravku E2609 u subjektů s Alzheimerovou chorobou s časným začátkem Alzheimerova choroba
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované hodnocení s cílem posoudit bezpečnost, účinnost a farmakokinetiku Pleconarilu v ?add-on? použití/přidání k AChEI/memantinu pro léčbu pacientů s Alzheimerovou nemocí Alzheimerova nemoc
MULTICENTRICKÉ, RANDOMIZOVANÉ, DVOJITĚ ZASLEPENÉ, PLACEBEM KONTROLOVANÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE III, S PARALELNÍMI SKUPINAMI, POSUZUJÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST CRENEZUMABU U PACIENTŮ S PRODROMÁLNÍ AŽ MÍRNOU ALZHEIMEROVOU CHOROBOU Alzheimerova choroba
Šestiměsíční, prospektivní, multicentrické, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, randomizované klinické hodnocení s adaptivním designem pro zhodnocení bezpečnosti, účinnosti a exploračních endpointů dvou orálních dávek LM11A-31-BHS ve srovnání s placebem u pacientů s lehkou až střední Alzheimerovo chorobou. Alzheimerova choroba
Dlouhodobé otevřené prodloužené klinické hodnocení bezpečnosti a snášenlivosti RVT-101 u pacientů s Alzheimerovou chorobou Alzheimerova choroba
Randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení kontrolované placebem a odloženým začátkem přípravku LY3314814 u pacientů s mírnou formou demence způsobené Alzheimerovou chorobou (DAYBREAK). Alzheimerova choroba
Sledování změn koncentrace memantinu v mozkomíšním moku pacientů S Alzheimerovou chorobou Alzheimerova choroba
účinek přípravku ORM-12741 na příznaky agitovanosti/agresivity u pacientů s Alzheimerovou chorobou: 12týdenní randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná multicentrická studie s paralelními skupinami Alzheimerová choroba
?ADAMANT? - 24-měsíční randomizované, placebem kontrolované, dvojitě zaslepené, multicentrické hodnocení fáze 2 s paralelními skupinami ke stanovení bezpečnosti a účinnosti přípravku AADvac1 u pacientů s mírnou Alzheimerovou nemocí Alzheimerová choroba
Randomizované dvojitě zaslepené klinické hodnocení s paralelními skupinami, kontrolované placebem, s fixní dávkou, posuzující přípravek Lu AE58054 u pacientů s mírnou až středně závažnou Alzheimerovou chorobou léčených donepezilem; klinické hodnocení č. 2 Alzheimerova choroba
randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, 26týdenní klinické hodnocení fáze 3 s paralelními skupinami, posuzující dvě dávky přípravku EVP-6124 nebo placeba u subjektů s mírnou až středně těžkou Alzheimerovou chorobou, léčených v současnosti nebo v minulosti inhibitory acetylcholinesterázy Alzheimerova choroba
Účinnost a bezpečnost třech dávek S 47445 oproti placebu u pacientů s mírnou až středně těžkou Alzheimerovou chorobou s příznaky deprese. 24-týdenní, mezinárodní, multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze IIb v monoterapii, následovaná volitelným 28-týdenním obdobím s přidáním donepezilu. Alzheimerova choroba
3-měsíční randomizovaná, placebem kontrolovaná, dvojitě zaslepená multicentrická pilotní studie fáze I s paralelními skupinami, k posouzení snášenlivosti a bezpečnosti substance AADvac1 aplikované pacientům s mírnou až středně těžkou formou Alzheimerovy choroby, s 3-měsíčním prodloužením bez použití placeba. Alzheimerova choroba

1 2 3 › ››

V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 29. květen 2020 v 05:11