Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie fáze III hodnotící neoadjuvantní léčbu chemoterapií a nivolumabem oproti neoadjuvantní léčbě chemoterapií a placebem s následným chirurgickým odstraněním nádoru a adjuvantní léčbou nivolumabem nebo placebem u pacientů s resekovatelným nemalobuněčným karcinomem plic stádia II-IIIB
EudraCT number 2019-000262-38
Číslo protokolu CA209-77T
Zadavatel Bristol-Myers Squibb International Corporation, Chaussée de la Hulpe 185, 1170 Brussels, Belgium
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom plic
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2019
Datum schválení SÚKL 8.8.
Datum schválení MEK 18.7.2019
Datum zahájení 26.11.2019
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Thomayerova nemocnice, Pneumologická klinika 1. LF a TN,Vídeňská 800,Praha 4,140 59
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Onkologická klinika VFN a 1. LF UK,U Nemocnice 2,Praha 2,128 08

Zpět na seznam