Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizovaná, multicentrická, dvojitě slepá, placebem kontrolovaná studie fáze 2 hodnotící ombrabulin u pacientek s platina senzitivním recidivujícím ovariálním karcinomem léčených karboplatinou/paklitaxelem
EudraCT number 2010-024631-16
Číslo protokolu EFC10260
Zadavatel sanofi-aventis recherche & développement, 1 Avenue Pierre Brossolette, Chilly-Mazarin, 91385 France
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza ovariální karcinom
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2011
Datum schválení SÚKL 3.6.2011
Datum schválení MEK 17.3.2011
Datum zahájení 21.9.2011
Datum ukončení 2.1.2013
Poznámka Ukončena z důvodů, že nebyl prokázán účinek ve srovnání s placebem
Centra, kde bude probíhat KH Onkologická ambulance, Vítkovická nemocnice a.s., Zálužanského 1192/15 703 84
Onkologická klinika, FN Olomouc, I.P.Pavlova 6, 775 20
Gynekolog.-porodnická klinika, 1.LF UK a VFN, Apolinářská 18, 128 51 Praha 2

Zpět na seznam