Detail klinického hodnocení

Název studie Multicentrické, randomizoavné, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze III s paralelními skupinami, hodnotící účinnost a bezpečnost ocrelizumabu u pacientů s primárně progresivní roztroušenou sklerózou
EudraCT number 2010-020338-25
Číslo protokolu WA25046
Zadavatel E. Hoffmann-La Roche, Švýcarsko
Indikační skupina Neurologie
Diagnóza primárně progresivní roztroušená skleróza
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2010
Datum schválení SÚKL 20.1.2011
Datum schválení MEK 10.11.2010
Datum zahájení 5.5.2011
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH MS centrum, neurologické odd. Nemocnice Teplice
MS centrum, Neurologická klinika, VFN Praha
Neurologická klinika, FN Brno

Zpět na seznam