Detail klinického hodnocení

Název studie Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze III porovnávající účinnost a bezpečnost BIBF 1120 v kombinaci s carboplatinem a paclitaxelem oproti placebu v kombinaci s carboplatinem a paclitaxelem u pacientek s pokročilým ovariálním karcinomem
EudraCT number 2008-006831-10
Číslo protokolu 1199.15
Zadavatel Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, Vienna, Austria
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza Pacientky s pokročilým ovariálním karcinomem
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2010
Datum schválení SÚKL 4.5.2010
Datum schválení MEK 7.6.2010
Datum zahájení 27.9.2010
Datum ukončení 14.11.2016
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Onkologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
Gynecologicko-porodnická klinika, VFN Praha, Apolinářská 18, 128 51 Praha
Gynekologicko-onkologické oddělení, Masaryk Memorial Cancer Institute, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

Zpět na seznam