Ředitel - Ř

Interní audit a kontrola - IAK

Řízení kvality a bezpečnosti informací - MK, MBI

Asistent ředitele

Oddělení Státní agentura pro konopí pro léčebné použití - OSALK

Tiskové a informační oddělení - TIO

Oddělení právních a legislativních činností - PRO

Zástupce ředitele - ZŘ

Koordinátor CAU a REG

Odbor kanceláře ředitele - KŘ

Manažer řízení evropských záležitostí - MEU

Oddělení mezinárodních vztahů - MEZ

Oddělení personální a vzdělávací - PVO

Úsek ekonomiky a IT - IE

Sekce servisních činností - SSČ

Asistent SSČ

Oddělení veřejných zakázek - VZO

Oddělení veřejných zakázek a projektového řízení - VZPŘO

Odbor provozní - OP

Oddělení investic, nákupu a dopravy - OIND

Oddělení spisové služby - OSS

Manažer pro investice - MI

Odbor ekonomický - OE

Oddělení účetnictví - UCT

Oddělení rozpočtu a majetku - RAM

Odbor informačních technologií - OIT

Asistent OIT

Manažer bezpečnosti IT - MBIT

Oddělení provoz IT - IT

Oddělení podpory řízeni IT - OPŘIT

Oddělení datové podpory - DAT

Oddělení E-receptu - ERP

Oddělení business analýzy - OBA

Úsek odborných činností - OČ

Sekce dozoru - DOZ

Asistent DOZ

Oddělení dozoru nad reklamou - DR

Oddělení závad v jakosti - ZJ

Oddělení právní podpory a enforcementu - PPE

Oddělení datových analýz - ODA

Inspekční odbor - INS

Asistent odboru INS

Oddělení správné výrobní praxe - SVP

Oddělení dohledu nad zpracováním biologických materiálů - ZBM

Oddělení klinických praxí - OKP

Odbor lékarenství a distribuce - LEK

OKL Praha

OKL Č. Budějovice

OKL Plzeň

OKL Litoměřice

OKL H. Králové

OKL Brno

OKL Ostrava

OKL Olomouc

Oddělení správné distribuční praxe - SDP

Odbor laboratorní kontroly - LAB

Oddělení analytické chemie - ANA

Oddělení biologických metod - BIO

Oddělení lékopisu a standardizace léčiv - LKS

Sekce registrací - REG

Asistent REG

Business analytik - BA

Oddělení klinického hodnocení - KH

Oddělení posuzování preklinické a klinické dokumentace - PPK

Oddělení administrativní podpory - OAP

Oddělení farmakovigilance - FV

Oddělení právní podpory registrací - PPR

Oddělení koordinace registrací - OKR

Odbor posuzování farmaceutické dokumentace - OPF

Asistent OPF

Oddělení posuzování farm. dokumentace chemických a rostlinných přípravků - PFCHR

Oddělení posuzování farm. dok. biolog. přípravků včetně klin. hodnocení - PFBKH

Oddělení posuzování farm. dokumentace změn a souběžného dovozu - PFZD

Oddělení posuzování farm. dokumentace klinického hodnocení - PFKH

Odbor klinického hodnocení léčiv a neregistrovaných léčivých přípravků - OKH

Asistent OKH

Oddělení koordinace etické komise - KEK

Oddělení klinického hodnocení léčiv - KHL

Oddělení koordinace a administrativy - OKA

Odbor administrativní podpory - OAP

Asistent OAP

Oddělení implementace evropských hodnocení - IEH

Oddělení validace sekce registrací - VAL

Oddělení národních žádostí - NAR

Oddělení MRP žádostí - MRP

Odbor koordinace a regulace - OKR

Oddělení koordinace registračních procedur - OKRP

Oddělení národní regulace - ONR

Sekce cenové a úhradové regulace - CAU

Odborný asistent CaU

Oddělení přípravy komplexních podkladů a analýz - KPA

Oddělení hodnocení zdravotnických technologií - HZT

Oddělení vybraných typů správních řízení - VTS

Oddělení validace a administrativní podpory - VAP

Oddělení farmakoekonomické analýzy - FEA

Oddělení koordinace správních řízení - KSŘ

Odbor analýz a podpory řízení - OAPŘ

Oddělení validace a administrativní podpory - VAP

Oddělení přípravy komplexních podkladů a analýz - KPA

Sekce zdravotnických prostředků - ZP

Asistent SZP

Oddělení klinického hodnocení zdrav. prostředků - KHZP

Oddělení kontroly - KON

Oddělení právní podpory SZP - PPZ

Oddělení vigilance - VIG

Odbor registrace a notifikace - ORN

Oddělení notifikace zdravotnických prostředků - ONZP

Oddělení vyhotovení odb. posudků a certifikátů volného prodeje - OPC

Oddělení registrace osob - ORO