Upozornění SÚKL pro provozovatele lékáren

Cenová kontrola SÚKL v lékárnách.  

SÚKL upozorňuje provozovatele lékáren na změny vyplývající z novely zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). S platností od 1.1.2008 se SÚKL stal orgánem, který vydává rozhodnutí o stanovení maximálních cen léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely podle cenových předpisů a provádí cenovou kontrolu u léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotnických prostředků2a odst. 2 zákona).

Cenová kontrola je prováděna podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o cenách“) a jeho prováděcího předpisu – vyhlášky č. 580/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Cenová kontrola (§ 14 zákona o cenách) zahrnuje:

  • kontrolu dodržování ustanovení zákona o cenách a cenových předpisů 
  • ověřování správnosti předkládaných podkladů pro potřeby vyhodnocování vývoje cen, regulace cen a pro řízení o porušení cenových předpisů

V případě lékáren se jedná zejména o kontrolu dodržování maximálních cen dle § 5 zákona o cenách, kontrolu závazného postupu při tvorbě ceny podle § 6 zákona o cenách, kontrolu evidenčních, informačních a jiných povinností podle § 11 - 13 zákona o cenách a kontrolu plnění podmínek uvedených v cenových předpisech a rozhodnutích MZ ČR.   

V souvislosti s výkonem cenové kontroly jsou pracovníci cenových kontrolních orgánů oprávněni vstupovat do všech prostorů kontrolovaných subjektů a nahlížet do účetních a jiných podkladů (§ 14 zákona o cenách).  

Cenová kontrola je zahájena dnem, kdy pracovník cenového kontrolního orgánu předloží osobě oprávněné jednat jménem kontrolovaného subjektu oprávnění provést cenovou kontrolu (pověření ředitele SÚKL k provedení cenové kontroly). Podobně jako v případě dozoru SÚKL na základě zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů  nemá kontrolní orgán povinnost předem ohlašovat provedení cenové kontroly.  

V případě zjištění, že kontrolovaná osoba porušila cenové předpisy, zahájí cenový kontrolní orgán řízení. Správní řízení o uložení pokuty za porušení cenových předpisů se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správním řádem, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor lékárenství a distribuce
26.6.2008