Je možné vracet léčivé přípravky z lékárny jinému distributorovi?

Zákon o léčivech stanoví povinnost distributora odebírat léčivé přípravky pouze od jiných distributorů nebo od výrobců jimi vyráběné nebo dovážené léčivé přípravky. Jedinou výjimkou je možnost vrácení léčivých přípravků distributorovi lékárnou, čímž zákon  umožňuje lékárně vrátit léčivý přípravek distributorovi, který jej lékárně dodal.
Ve výjimečných případech, kdy vrácení témuž distributorovi není možné nebo účelné, lze léčivý přípravek vrátit i jinému distributorovi, učinit tak však lze pouze v odůvodněných případech (původní distributor zanikl nebo lékárna ukončila činnost) a v nezbytně nutném množství. Vrácení je možné pouze se souhlasem distributora a při dodržení všech požadavků pro zacházení s léčivy.
Ve všech ostatních případech budou dodávky léčivých přípravků lékárnou jinému distributorovi považovány  za distribuční činnost, k níž musí provozovatel lékárny předem získat povolení k distribuci.