Žádost o zrušení povolení k distribuci léčivých přípravků

musí obsahovat:

1. vyplněný formulář žádosti o zrušení povolení (třetí list DIS-8) s uvedením:

a) jména, příjmení, místa podnikání, identifikačního čísla (fyzická osoba), název, obchodní firmu, sídlo, korespondenční adresu, identifikační číslo (právnická osoba)
b) jméno, příjmení  statutárního zástupce osoby dle písmene a)
c) povolený druh a rozsah distribuce
d) adresy všech míst (skladových prostor), v nichž je prováděna distribuce
e) jméno, příjmení, kvalifikované osoby
f) telefonické, faxové a e-mailové spojení žadatele   

 

2. přílohy dle seznamu uvedeného na formuláři žádosti:

doklad o oprávnění k podnikání (výpis z OR, ŽL, zřizovací listina)

 

Zrušení povolení k distribuci léčivých přípravků je bez poplatku a Ústav o něm rozhodne do 30 dní od obdržení žádosti.