Žádost o posouzení grantových a výzkumných projektů

Upozornění pro žadatele o stanovisko, zda jejich výzkumný/grantový projekt odpovídá či neodpovídá klinickému hodnocení léčiv.  

K žádosti se

  1. předkládá průvodní dopis + popis studie + jméno řešitele a informace, kde bude studie probíhat,
  2. v případě AZV projektů by měl o stanovisko požádat příjemce grantové podpory, nikoli řešitel,
  3. spolu s žádostí předkládá doklad o zaplacení náhrad výdajů (UST-29; příloha č. 1 - O-002 = 3 600,- Kč), v případě nekomerčního žadatele lze předložit žádost o prominutí náhrady výdajů spolu se zdůvodněním.

Příklady situací, kdy může být náhrada výdajů prominuta, jsou uvedeny níže:

a) žádost o povolení/ohlášení klinického hodnocení léčiv, kdy předkladatelem je lékař pracující ve státním zdravotnickém zařízení, státní zdravotnické zařízení, vysoká škola, stát prostřednictvím své organizační složky, odborná lékařská společnost, Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora nebo Česká lékárenská komora,

b) konzultace a stanoviska k případům uvedeným v bodě a),

c) žádosti vztahující se k léčivým přípravkům pro vzácná onemocnění,

d) konzultace a stanoviska k žádostem týkajícím se léčivých přípravků pro vzácná onemocnění a léčivých přípravků určených k použití výhradně u osob mladších 18 let).

Žádost lze poslat poštou, datovou schránkou či emailem (adresa: klinsekret@sukl_cz nebo alice.nemcova@sukl_cz). 

 

Oddělení klinického hodnocení
22. 6. 2017