Upozornění dotčeným osobám k podávání připomínek k návrhům OOP

Informace o způsobu podávání písemných připomínek k návrhu opatření obecné povahy.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) informuje, že v souladu se zákonnými formami podání dle ustanovení § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) je pro podávání písemných připomínek k návrhu opatření obecné povahy dle ustanovení § 172 odst. 4 správního řádu třeba, aby podání, tj. připomínky, učiněná prostřednictvím veřejné datové sítě (e-mailem) byla opatřena uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Písemné připomínky k návrhu opatření obecné povahy lze zaslat Ústavu následujícími způsoby:

  • Prostřednictvím datové schránky (qwfai2m)
  • Prostřednictvím e-mailu opatřeného uznávaným elektronickým podpisem na adresu (posta@sukl_cz)
  • V listinné podobě na adresu Ústavu (Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10)

Sekce cenové a úhradové regulace
1. 11. 2018