PHV-4 verze 6

Elektronická hlášení nežádoucích účinků  

Tento pokyn nahrazuje pokyn PHV-4 verze 5 s platností od 5. 12. 2017.

PHV-4_verze6_Elektronicka_hlaseni_nezadoucich_ucinku.pdf, file type pdf, (326,87 kB)

 

Pokyn je vydáván na základě a v souladu s ustanovením § 91 odst. 4 a § 93a zákona č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) ve znění pozdějších předpisů

Pokyn je právně závazný.

 

Změny v tomto pokynu reflektují změny v systému EudraVigilance a nová pravidla pro hlášení nežádoucích účinků v EU (centralizovaný reporting ICSR). Tato verze pokynu PHV-4 ruší následující povinnosti držitelů rozhodnutí o registraci:

-          registraci pro elektronickou výměnu hlášení se SÚKL,

-          testování pro elektronickou výměnu hlášení se SÚKL,

-          aktualizaci registračních formulářů,

-          zasílání hlášení podezření na nežádoucí účinky léčivých přípravků na SÚKL.

 

1. Úvod a obecná ustanovení

 

1.1 Určení pokynu

Pokyn upřesňuje pravidla pro elektronickou výměnu hlášení nežádoucích účinků humánních léčiv s využitím systému EudraVigilance (EV). Obsah a obecná pravidla pro hlášení se řídí příslušnými právními předpisy a pokyny SÚKL a EMA.

 

1.2 Seznam použitých zkratek

SÚKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv

EMA - Evropská agentura pro léčivé přípravky

EV - EudraVigilance

KH - klinické hodnocení

ICSRs - Individual Case Safety Reports

CIOMS form I Suspect Adverse Reaction Report Form – standardizovaný formulář pro neelektronická hlášení organizace Council for International Organization of Medical Sciences

ICH - International Conference on Harmonization

ID - identifikátor v systému EudraVigilance

EEA - Evropský ekonomický prostor

GVP - Guideline on good pharmacovigilance practices

NÚ - nežádoucí účinek po užití léčivého přípravku

FU - follow-up ke hlášení

QPPV - Qualified Person for Pharmacovigilance – osoba odpovědná za farmakovigilanci

ACK - acknowledgement – potvrzující zpráva o přijetí hlášení NÚ, odeslaná příjemcem hlášení odesílateli

ISO - International Organization for Standardization

CDNÚ - Centrální databáze nežádoucích účinků – databáze NÚ provozovaná SÚKL

XEVMPD - Extended EudraVigilance Medicinal Product Dictionary – databáze léčivých přípravků registrovaných na území EEA, spravovaná EMA

EVPM - EudraVigilance Post-Authorisation Module

EVCTM - EudraVigilance Clinical Trial Module

 

1.3 Prameny včetně legislativních základů pokynu

Zákon č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „zákon o léčivech“)

Vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci a dozor nad humánními a veterinárními léčivými přípravky a kterým se zakládá Evropská léková agentura

Směrnice 2001/20/ES (Clinical Trial Directive)

Guideline on good pharmacovigilance practices: Annex 1 - Definitions

Guideline on good pharmacovigilance practices Module VI – Collection, management and submission of reports of suspected adverse reactions to medicinal products

Note for guidance – EudraVigilance Human – Processing of safety messages and individual case safety reports (ICSRs) včetně dalších EU pokynů a ICH norem (zejm. E2B, M1 a M2)

ICH Harmonised Tripartite Guideline Maintenance of the ICH Guideline on Clinical Safety Data Management: Data Elements for Transmission of Individual Case Safety Reports E2B(R2)

Implementation Guide for Electronic Transmission of Individual Case Safety Reports (ICSRs): E2B(R3) Data Elements and Message Specification

EU Individual Case Safety Report (ICSR) Implementation Guide

Pokyn SÚKL KLH-21 verze 6 - Hlášení nežádoucích účinků humánních léčivých přípravků v klinickém hodnocení a neregistrovaných léčivých přípravků 

Další upřesnění lze nalézt v příslušných průběžně vydávaných Q&A dokumentech zveřejněných na webové stránce EMA.

 

2. Upřesnění významu definic v oblasti elektronické výměny hlášení

EudraVigilance – databáze a systém pro elektronickou výměnu hlášení v rámci EEA, zřízeno a spravováno EMA

Hlášení NÚ – ICSR (anglicky Individual Case Safety Report) – hlášení podezření na nežádoucí účinek léčivého přípravku

Potvrzující hlášení – ACK (anglicky acknowledgement) ichicsrack zpráva ve formátu xml – hlášení zasílané příjemcem hlášení NÚ odesílateli, potvrzující úspěšné zpracování hlášení (kód 01 pro formát R2, AA – CA pro formát R3) nebo informující o chybách, které brání zpracování tohoto hlášení (kód 02, příp. 03 pro formát R2 a AE – CR případně AR pro formát R3)

Follow-up k hlášení – doplnění informací do původního hlášení NÚ

Databáze podle Art.57 (část XEVMPD) – databáze EMA, ve které jsou sbírány informace o léčivých přípravcích registrovaných na území EEA (XEVMPD); informace jsou do databáze hlášeny držiteli; obsahuje i data, která jsou vyžadována na základě požadavků Článku 52(2) Nařízení EK č. 726/2004

Centrální databáze NÚ – CDNÚ – databáze SÚKL integrovaná s gateway, je schopna plně automatizované elektronické výměny hlášení se všemi subjekty registrovanými v systému EudraVigilance (po registraci EV partnera)

Registrace do systému EudraVigilance – registrační proces v EMA, nezbytný pro umožnění přístupu do systému EudraVigilance

Zadavatel – fyzická nebo právnická osoba, která přebírá odpovědnost za zahájení, řízení, popřípadě financování klinického hodnocení

Držitel – držitel rozhodnutí o registraci léčivého přípravku

Re-routing hlášení – automatický proces přeposlání hlášení NÚ, které držitelé poslali do EV databáze, příslušným regulačním autoritám (SÚKL) podle země hlásitele

 

3. Způsob a náležitosti hlášení NÚ

Elektronickým hlášením se rozumí hlášení nežádoucího účinku ve formátech ISO ICH E2B(R2) a ISO ICH E2B(R3), jejichž jednotlivé položky jsou popsány a upřesněny pokyny ICH ICSR M2 Specification Document a E2B(R3) Implementation Guide.

Hlášení, která nesplňují tuto definici, se pro potřeby tohoto pokynu nazývají hlášeními neelektronickými, i když byla zaslána elektronickým způsobem (např. e-mailem ve formátu CIOMS).

 

Zaslání elektronického hlášení je definováno jako přenos ichicsr zprávy ve formátu xml mezi odesílatelem a příjemcem pomocí systému EudraVigilance a následný přenos potvrzujícího hlášení (ACK) od příjemce k odesílateli. Formát ACK je též definován pokynem ICH M2 a E2B(R3) IG. Zaslání elektronického hlášení je považováno za úspěšné a završené pouze v případě, že odesílatel zprávy, resp. hlášení, obdrží ACK ve správném formátu s hodnotou 01 pro zprávu odeslanou ve formátu E2B(R2) a AA – CA pro zprávu ve formátu E2B(R3) v příslušných položkách.

 

SÚKL ode dne 22.11.2017 (den zprovoznění nového systému EudraVigilance) posílá všechna hlášení od zdravotnických pracovníků a pacientů z produkčního ID CZSUKL do databáze EudraVigilance podle pravidel daných zákonem o léčivech § 93c odst(3) takto: 

 

Všechna závažná CZ hlášení

Do 15 dnů po jejich obdržení

Všechna nezávažná CZ hlášení

Do 90 dnů po jejich obdržení

 

Od 22.11.2017 SÚKL nepřeposílá držitelům žádná hlášení přijatá od zdravotnických pracovníků nebo pacientů. Tato hlášení budou pro držitele k dispozici v databázi EudraVigilance v míře dané přístupovou politikou EV (EudraVigilance access policy).

 

Zároveň SÚKL od 22.11.2017 nepřijímá žádná hlášení od držitelů, držitelé tato hlášení budou v rámci centralizovaného reportingu posílat přímo do databáze EV (na ID EVHUMAN pro hlášení do modulu EVPM a na ID EVCTMPROD pro hlášení do modulu EVCTM). SÚKL obdrží tato hlášení NÚ s využitím funkce re-routingu EMA.

 

V rámci zpracování hlášení z území ČR zaslaných podle §93a odst. 2 zákona o léčivech do evropské databáze, bude SÚKL uplatňovat všechna pravidla pro jejich zpracování a posouzení kvality zadaných dat tak, jak je uvedeno v GVP Module VI - v aktuálně platné verzi dokumentu.

Všechna hlášení pocházející z klinických hodnocení budou také hlášena pouze přímo do databáze EudraVigilance (do modulu EVCTM). Pravidla pro hlášení z klinických hodnocení se řídí pokynem KLH-21 verze 6 a směrnicí 2001/20/EC (Clinical Trial Directive) transponovanou do zákona.

 

Z důvodu zavedení centralizovaného zasílání hlášení se tímto pokynem ruší tyto dosavadní povinnosti držitelů:

-          zasílat hlášení NÚ z ČR na SÚKL

-          registrovat se pro elektronickou výměnu hlášení se SÚKL

-          testovat se SÚKL

-          aktualizovat registrační formuláře

 

Držitel je povinen poskytnout SÚKL informace o (lokální) kontaktní osobě zodpovědné za odesílání hlášení, informace o této osobě s uvedením e-mailu a telefonu se zasílají na adresu farmakovigilance@sukl_cz.

 

4. Specifické požadavky pro hlášení z ČR

 

4.1. Case narrative v národním jazyce 

Pro hlášení zasílaná v novém formátu E2B (R3) SÚKL požaduje v případě, kdy držitel má k dispozici popis případu a popis reakcí v originálním jazyce hlásitele, aby tyto informace byly v hlášení vyplněny. Vyplněny budou formou doslovného textu dle zdrojové dokumentace do příslušných polí formátu E2B (R3) (pole H.5.r.1a pro Case Summary and Reporter’s Comments a pole E.i.1.1a pro Reaction/Event as reported by the Primary Source in Native Language). K oběma polím je pak třeba doplnit i kódy jazyka – H.5.r.1b a E.i.1.1a.

Tento požadavek vychází z dokumentu EU ICSR Implementation Guide I.C.3.4 Use of local Language in Reaction/Event section and Case Summary section  

 

4.2 Zasílání literárních článků na SÚKL

Pro hlášení z literatury v novém formátu E2B (R3) se předpokládá připojení souboru literárního článku přímo k hlášení NÚ odesílaného do EV.

Pro literární hlášení ve formátu E2B (R2) jsou literární články předávány držiteli do EV literature repository a nejsou EMA přeposílány na SÚKL.

Z tohoto důvodu v těchto případech držitelé předají související literární článek k hlášení NÚ, který byl poslán do modulu EVPM, také na SÚKL, pokud jde o hlášení z ČR.

Články mají být zasílány na e-mailovou adresu farmakovigilance@sukl_cz ve formátu pdf s názvem souboru shodným s unikátním číslem hlášení. Články budou předkládány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce, zpravidla do 5 pracovních dní od odeslání hlášení do EVPM (ideálně souběžně s přeposláním článku do EV).

 

4.3 Žádost o follow-up

Žádosti držitelů o follow-up k hlášením, která do EV systému byla zaslána ze SÚKL, musí být vždy opodstatněné, SÚKL s odvoláním na GVP Module VI nebude akceptovat žádosti o rutinní follow-upy.

Důvody pro provedení follow-up k hlášení zahrnují tyto situace:

  • doplnění informace nevyhnutné a důležité pro vyhodnocení, resp. rekonciliaci případu
  • objasnění nekonzistentních údajů v hlášení
  • získání dalších informací k hlášení v souvislosti s procesem validace FV signálu, vyhodnocení bezpečnostního problému apod.

Žádost o follow-up bude odeslána e-mailem na adresu farmakovgilance@sukl_cz. Žádost musí obsahovat světové unikátní číslo hlášení, o jehož follow-up držitel žádá, musí mít formu jasně formulovaných dotazů, nesmí obsahovat opakovaně dotazy na fakta, která jsou v hlášení hlásitelem už uvedena. Po získání požadovaných informací od hlásitele SÚKL vypracuje follow-up k hlášení, který bude odeslán elektronicky jen do EV databáze a bude takto k dispozici držitelům. Žadateli o follow-up bude nakonec odeslán e-mail se získanými odpověďmi od hlásitele, SÚKL nebude přeposílat žadateli příslušné hlášení.

 

SÚKL na druhé straně může požádat držitele o provedení follow-up k hlášením, která byla držitelem odeslána do EV databáze, v odůvodněných případech, popsaných výše.

SÚKL bude za tímto účelem e-mailem kontaktovat lokální kontaktní osobu na území CZ nebo QPPV držitele uvedenou v databázi podle Art 57. Vypracovaný FU k takovému hlášení držitel odešle přímo do EV databáze, FU bude na SÚKL zaslán cestou re-routingu z EMA.