Informace ohledně předkládané dokumentace ke klinickým hodnocením léčivých přípravků na léčbu COVID-19

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o požadavcích na předkládanou dokumentaci ke klinickým hodnocením léčivých přípravků obsahujících geneticky modifikované organismy (GMO) určených pro léčbu COVID-19, předkládaným v době pandemie COVID-19. Z hlediska farmaceutické, preklinické a další dokumentace stále platí požadavky dané pokynem KLH-20 . Pro klinická hodnocení (KH) s léčivými přípravky (LP) určenými k léčbě nebo prevenci COVID-19, předkládaná v době pandemie COVID19 však platí některé další požadavky uvedené níže.  


Léčivé přípravky obsahující GMO

Obecně je ke schválení KH s LP obsahujícími GMO požadováno povolení Ministerstva životního prostředí (MŽP) podle zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů. Na základě nařízení EU 2020/1043 ale toto povolení není požadováno pro KH léčivých přípravků s GMO určených k léčbě nebo prevenci onemocnění COVID-19. Pro nemocnice, laboratoře a další pracoviště, kde budou KH, případně analýzy vzorků probíhat, není požadováno oprávnění k nakládání s GMO. Žádost o KH je tedy podávána pouze na SÚKL a etické komise.

Cílem uvedeného nařízení EU je urychlit provádění KH s LP, které obsahují GMO nebo z nich sestávají a které jsou určeny k léčbě nebo prevenci COVID-19, tedy především urychlit testování vakcín proti COVID-19. Použitelnost nařízení je omezena na dobu pandemie COVID-19 (stav pandemie vyhlašuje a ukončuje WHO). Po dobu pandemie není podle tohoto nařízení potřeba pro KH s uvedenými LP předchozí hodnocení rizika pro životní prostředí ani povolení podle předpisů o GMO (zákon č. 78/2004 Sb.). Klinická hodnocení jsou tedy schvalována pouze podle předpisů o LP (SÚKL a etickými komisemi).

Zároveň však upozorňujeme, že na výrobu rekombinantních LP a s ní související laboratorní analýzy LP s obsahem GMO, tedy i LP určených k léčbě či prevenci proti COVID-19, se předpisy o nakládání s GMO i v době pandemie vztahují. Toto je zásadní sdělení pro LP, které sice GMO neobsahují, ale na jejichž výrobu GMO použito je.

Ačkoliv podle nařízení EU 2020/1043 není nutné pro KH povolení MŽP, má zadavatel zodpovědnost za nakládání s LP obsahujícím GMO.  Zadavatel by měl zavést vhodná opatření k minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí, které lze na základě dostupných poznatků očekávat v důsledku zamýšleného nebo neúmyslného uvolnění hodnocených LP do životního prostředí a o těchto opatřeních informovat v rámci žádosti o povolení KH SÚKL. Dopadem na životní prostředí mohou být např. důsledky rekombinace GMO, obsaženého v LP, s přirozeně se vyskytujícím mikroorganismem nebo přenos GMO na zvířata.

V případě žádostí o povolení KH s LP s obsahem GMO určenými pro léčbu nebo prevenci COVID-19 v době pandemie bude SÚKL požadovat k dokumentaci dle pokynu KLH-20 navíc přehled opatření k minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí. Spolu s dokumentací k žádosti dle pokynu
KLH-20 je třeba předložit:

1)     Detailní popis podmínek skladování a manipulace s LP s obsahem GMO, včetně úpravy / přípravy LP k aplikaci (tzv. „Study Specific IMP Manual / Farmacy manual“)

2)     Provozní řád / manuál pro pracoviště a osoby, které přijdou s LP do styku (např. desinfekce povrchů, nakládání s obvazovým materiálem, ochranné pomůcky pro zdravotnický personál …)

3)     Nakládání s odpady (použité injekční stříkačky, infuzní vaky, obaly LP, rukavice…)

4)     Vypracovaný havarijní plán pro pracoviště, kde bude KH s LP s obsahem GMO probíhat. Havarijní plán musí obsahovat instrukce k postupu v případě nakládání s LP s obsahem GMO (např. jak postupovat při rozbití obalu LP, první pomoc při potřísnění, …).

MŽP a SÚKL

Zákon č. 78/2004 Sb., obsahuje obecné ustanovení v § 3 odst. 3 "Při nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty je každý povinen v souladu s principem předběžné opatrnosti chránit zdraví lidí, zdraví zvířat, složky životního prostředí a biologickou rozmanitost."

SÚKL a MŽP úzce spolupracují v oblasti hodnocení rizik LP s obsahem GMO. Podle neformální dohody bude SÚKL při posuzování žádostí o klinická hodnocení LP proti COVID-19 konzultovat rizika pro životní prostředí s MŽP.

Centra

Centra SÚKL neposuzuje. V dokumentaci by však mělo být uvedeno, jak budou centra zacházet s GMO (včetně postupu dekontaminace např. při rozbití obalu vakcíny) a nakládání s odpady (bližší informace viz výše).

Dodávání vakcín na centra

Vakcíny nebo léčivé přípravky s GMO určené k prevenci či léčbě COVID-19 je možné dodávat přímo na centra klinického hodnocení. Je nutné zajistit podmínky skladování a manipulace s danou vakcínou dle instrukcí výrobce, tato informace by měla být součástí žádosti o povolení KH. Centra musí obdržet „Study Specific IMP Manual / Farmacy manual“ k zacházení s přípravkem.

Další informaci naleznete také zde.

Jak se bude SÚKL dívat na stabilitní data v případě KH s LP pro léčbu COVID-19?

V případě mimořádné situace (pandemie onemocnění COVID-19) bude SÚKL postupovat obdobně jako ostatní evropské lékové agentury. Stabilitu LP lze v případě mimořádné situace schválit na základě stabilitních dat, která nebudou v plném rozsahu, který je obecně vyžadován dle dokumentu EMA/CHMP/BWP/534898/2008. Situace bude vždy posuzována případ od případu dle konkrétních předložených dat. Obecně lze však říct, že lze akceptovat následující filozofii při dokládání a následném schvalování stability:

  • Lze schválit dobu použitelnosti nad rámec doložených stabilitních dat získaných za podmínek určených k dlouhodobému skladování LP.
  • Je možné akceptovat stabilitní modely v případě absence stabilitních dat získaných za podmínek určených k dlouhodobému skladování LP.
  • Relevantní data ze zrychlených stabilitních studií mohou být použita pro podporu doby použitelnosti, která je delší než ta podpořená stabilitními daty získanými za podmínek určených k dlouhodobému skladování LP. Použití prediktivních stabilitních modelů získaných na základě předchozích zkušeností (prior knowledge) strukturně podobných molekul, pokud jsou k dispozici a pokračovat kontinuálně ve stabilitních studiích za podmínek určených k dlouhodobému skladování LP, je též akceptovatelné.
  • Relevantní data ze stresových stabilitních studií mohou být využita k prokázání degradačních cest.
  • Lze využít extrapolace dat z různých prezentací LP, pokud nejsou spojena s podstatnými změnami ve výrobním procesu LP (např. skleněná lahvička x předplněná injekční stříkačka).

 

Žadatel však musí vždy předložit stabilitní plán, který bude v souladu s požadavky ICH Q5C, stabilitní zkoušení bude zahájeno a jakékoliv OOS nebo negativní trendy, které se objeví v průběhu stabilitního testování, budou okamžitě s národní autoritou komunikovány.

 

Značení

Štítky primárního i sekundárního obalu musí být dle platné legislativy v českém jazyce, konkrétně se jedná o EU pokyn Eudralex Volume 4, Annex 13, přičemž českou verzí je pokyn VYR-32, Doplněk 13 verze1. Nicméně v tomto konkrétním případě, kdy se jedná o studii s vakcínou proti COVID-19, která bude vždy podána lékařem, lze akceptovat i štítky v angličtině.

Datum expirace musí být vždy stanoveno (na základě vyhovujících stabilitních studií), na štítku však v tomto konkrétním případě být nemusí. Nicméně musí být uvedeno v elektronickém systému pro dohledatelnost šarží nebo v poskytnuté dokumentaci zadavatelem studie, neboť zdravotnický personál musí zkontrolovat před podáním léčivého přípravku jeho dobu použitelnosti.

 
 icon.png English version

Sekce registrací, Odbor klinického hodnocení léčivých přípravků

V Praze dne 7. 10. 2020