Informace ohledně předkládané dokumentace ke klinickým hodnocením léčivých přípravků na léčbu COVID-19, ze dne 7. 10. 2020, aktualizace 12.11.2020

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o požadavcích na předkládanou dokumentaci ke klinickým hodnocením léčivých přípravků obsahujících geneticky modifikované organismy (GMO) určených pro léčbu COVID-19, předkládaným v době pandemie COVID-19. Z hlediska farmaceutické, preklinické a další dokumentace stále platí požadavky dané pokynem KLH-20 . Pro klinická hodnocení (KH) s léčivými přípravky (LP) určenými k léčbě nebo prevenci COVID-19, předkládaná v době pandemie COVID19 však platí některé další požadavky uvedené níže.  

Léčivé přípravky obsahující GMO

Obecně je ke schválení KH s LP obsahujícími GMO požadováno povolení Ministerstva životního prostředí (MŽP) podle zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů. Na základě nařízení EU 2020/1043 ale toto povolení není požadováno pro KH léčivých přípravků s GMO určených k léčbě nebo prevenci onemocnění COVID-19. Pro nemocnice, laboratoře a další pracoviště, kde budou KH, případně analýzy vzorků probíhat, není požadováno oprávnění k nakládání s GMO. Žádost o KH je tedy podávána pouze na SÚKL a etické komise.

Cílem uvedeného nařízení EU je urychlit provádění KH s LP, které obsahují GMO nebo z nich sestávají a které jsou určeny k léčbě nebo prevenci COVID-19, tedy především urychlit testování vakcín proti COVID-19. Použitelnost nařízení je omezena na dobu pandemie COVID-19 (stav pandemie vyhlašuje a ukončuje WHO). Po dobu pandemie není podle tohoto nařízení potřeba pro KH s uvedenými LP předchozí hodnocení rizika pro životní prostředí ani povolení podle předpisů o GMO (zákon č. 78/2004 Sb.). Klinická hodnocení jsou tedy schvalována pouze podle předpisů o LP (SÚKL a etickými komisemi).

Zároveň však upozorňujeme, že na výrobu rekombinantních LP a s ní související laboratorní analýzy LP s obsahem GMO, tedy i LP určených k léčbě či prevenci proti COVID-19, se předpisy o nakládání s GMO i v době pandemie vztahují. Toto je zásadní sdělení pro LP, které sice GMO neobsahují, ale na jejichž výrobu GMO použito je.

Ačkoliv podle nařízení EU 2020/1043 není nutné pro KH povolení MŽP, má zadavatel zodpovědnost za nakládání s LP obsahujícím GMO.  Zadavatel by měl zavést vhodná opatření k minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí, které lze na základě dostupných poznatků očekávat v důsledku zamýšleného nebo neúmyslného uvolnění hodnocených LP do životního prostředí a o těchto opatřeních informovat v rámci žádosti o povolení KH SÚKL. Dopadem na životní prostředí mohou být např. důsledky rekombinace GMO, obsaženého v LP, s přirozeně se vyskytujícím mikroorganismem nebo přenos GMO na zvířata.

V případě žádostí o povolení KH s LP s obsahem GMO určenými pro léčbu nebo prevenci COVID-19 v době pandemie bude SÚKL požadovat k dokumentaci dle pokynu KLH-20 navíc přehled opatření k minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí. Spolu s dokumentací k žádosti dle pokynu
KLH-20 je třeba předložit:

1)     Detailní popis podmínek skladování a manipulace s LP s obsahem GMO, včetně úpravy / přípravy LP k aplikaci (tzv. „Study Specific IMP Manual / Farmacy manual“)

2)     Provozní řád / manuál pro pracoviště a osoby, které přijdou s LP do styku (např. desinfekce povrchů, nakládání s obvazovým materiálem, ochranné pomůcky pro zdravotnický personál …)

3)     Nakládání s odpady (použité injekční stříkačky, infuzní vaky, obaly LP, rukavice…)

4)     Vypracovaný havarijní plán pro pracoviště, kde bude KH s LP s obsahem GMO probíhat. Havarijní plán musí obsahovat instrukce k postupu v případě nakládání s LP s obsahem GMO (např. jak postupovat při rozbití obalu LP, první pomoc při potřísnění, …).

MŽP a SÚKL

Zákon č. 78/2004 Sb., obsahuje obecné ustanovení v § 3 odst. 3 "Při nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty je každý povinen v souladu s principem předběžné opatrnosti chránit zdraví lidí, zdraví zvířat, složky životního prostředí a biologickou rozmanitost."

SÚKL a MŽP úzce spolupracují v oblasti hodnocení rizik LP s obsahem GMO. Podle neformální dohody bude SÚKL při posuzování žádostí o klinická hodnocení LP proti COVID-19 konzultovat rizika pro životní prostředí s MŽP.

Centra

Centra SÚKL neposuzuje. V dokumentaci by však mělo být uvedeno, jak budou centra zacházet s GMO (včetně postupu dekontaminace např. při rozbití obalu vakcíny) a nakládání s odpady (bližší informace viz výše).

Dodávání vakcín na centra

Vakcíny nebo léčivé přípravky s GMO určené k prevenci či léčbě COVID-19 je možné dodávat přímo na centra klinického hodnocení. Je nutné zajistit podmínky skladování a manipulace s danou vakcínou dle instrukcí výrobce, tato informace by měla být součástí žádosti o povolení KH. Centra musí obdržet „Study Specific IMP Manual / Farmacy manual“ k zacházení s přípravkem.

Další informaci naleznete také zde.

Jak se bude SÚKL dívat na stabilitní data v případě KH s LP pro léčbu COVID-19?

V případě mimořádné situace (pandemie onemocnění COVID-19) bude SÚKL postupovat obdobně jako ostatní evropské lékové agentury. Stabilitu LP lze v případě mimořádné situace schválit na základě stabilitních dat, která nebudou v plném rozsahu, který je obecně vyžadován dle dokumentu EMA/CHMP/BWP/534898/2008. Situace bude vždy posuzována případ od případu dle konkrétních předložených dat. Obecně lze však říct, že lze akceptovat následující filozofii při dokládání a následném schvalování stability:

  • Lze schválit dobu použitelnosti nad rámec doložených stabilitních dat získaných za podmínek určených k dlouhodobému skladování LP.
  • Je možné akceptovat stabilitní modely v případě absence stabilitních dat získaných za podmínek určených k dlouhodobému skladování LP.
  • Relevantní data ze zrychlených stabilitních studií mohou být použita pro podporu doby použitelnosti, která je delší než ta podpořená stabilitními daty získanými za podmínek určených k dlouhodobému skladování LP. Použití prediktivních stabilitních modelů získaných na základě předchozích zkušeností (prior knowledge) strukturně podobných molekul, pokud jsou k dispozici a pokračovat kontinuálně ve stabilitních studiích za podmínek určených k dlouhodobému skladování LP, je též akceptovatelné.
  • Relevantní data ze stresových stabilitních studií mohou být využita k prokázání degradačních cest.
  • Lze využít extrapolace dat z různých prezentací LP, pokud nejsou spojena s podstatnými změnami ve výrobním procesu LP (např. skleněná lahvička x předplněná injekční stříkačka).

 

Žadatel však musí vždy předložit stabilitní plán, který bude v souladu s požadavky ICH Q5C, stabilitní zkoušení bude zahájeno a jakékoliv OOS nebo negativní trendy, které se objeví v průběhu stabilitního testování, budou okamžitě s národní autoritou komunikovány.

 

Značení

Štítky primárního i sekundárního obalu musí být dle platné legislativy v českém jazyce, konkrétně se jedná o EU pokyn Eudralex Volume 4, Annex 13, přičemž českou verzí je pokyn VYR-32, Doplněk 13 verze1. Nicméně v tomto konkrétním případě, kdy se jedná o studii s vakcínou proti COVID-19, která bude vždy podána lékařem, lze akceptovat i štítky v angličtině.

Datum expirace musí být vždy stanoveno (na základě vyhovujících stabilitních studií), na štítku však v tomto konkrétním případě být nemusí. Nicméně musí být uvedeno v elektronickém systému pro dohledatelnost šarží nebo v poskytnuté dokumentaci zadavatelem studie, neboť zdravotnický personál musí zkontrolovat před podáním léčivého přípravku jeho dobu použitelnosti.

Doplnění 12. 11. 2020

Náležitosti předkládání havarijního plánu jsou uvedeny v zákoně č. 78/2004 Sb., v § 20 odst. 3

3) Havarijní plán jsou dále osoby podle odstavce 2 (žadatel před zahájením nakládání s GMO a dále osoba podávající oznámení o uzavřeném nakládání druhé kategorie rizika)  povinny předložit před zahájením nakládání a v případech podle odstavce 2 písm. c) a d)   (osoba oprávněná k uzavřenému nakládání s GMO druhé a vyšší kategorii a osoba oprávněná k uvádění GMO do životního pravidelně každých 5 let anebo při změně skutečností, které by mohly mít vliv na opatření v případě havárie) také příslušným obcím, v jejichž katastrálním území nakládání s geneticky modifikovanými organismy probíhá, územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, krajskému úřadu a na požádání i osobám, které mohou být havárií přímo dotčeny. Za obec příslušnou podle místa nakládání se pro účely tohoto odstavce nepovažuje obec, přes jejíž území se pouze uskutečňuje plynulá přeprava geneticky modifikovaného organismu.

 

 icon.png English version

Sekce registrací, Odbor klinického hodnocení léčivých přípravků

V Praze dne 7. 10. 2020, aktualizace 12. 11. 2020