Hlášení o stavu a pohybu zásob návykových látek uvedených v příloze č. 1 nebo 5 nařízení vlády

Informace pro lékárny k zákonu č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů v § 27, odstavci 1) a 2) stanoví, že:  

 (1) Osoby provozující lékárnu jsou povinny předávat Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv do konce února roční hlášení za uplynulý kalendářní rok o stavu a pohybu zásob návykových látek uvedených v příloze č. 1 nebo 5 nařízení vlády o seznamu návykových látek, jakož i přípravků je obsahujících, s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8 nařízení vlády o seznamu návykových látek. Roční hlášení se podává na formuláři vydaném Státním ústavem pro kontrolu léčiv písemně nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu. Pokud tyto osoby v uplynulém kalendářním roce s těmito látkami nezacházely, postačí tuto skutečnost písemně oznámit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.

(2) Při ukončení činnosti lékárny je osoba, která tuto činnost provozovala, povinna podat do 30 dnů od ukončení této činnosti Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv mimořádné hlášení v rozsahu stanoveném v odstavci 1.

 

Předává se:

Roční hlášení o stavu a pohybu zásob návykových látek uvedených v příloze č. 1 nebo 5 nařízení vlády o seznamu návykových látek, jakož i přípravků je obsahujících, s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8 nařízení vlády o seznamu návykových látek (podle § 27 zákona č. 167/1998 Sb.)

nebo

Mimořádné hlášení o stavu a pohybu zásob návykových látek uvedených v příloze č. 1 nebo 5 nařízení vlády o seznamu návykových látek, jakož i přípravků je obsahujících, s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8 nařízení vlády o seznamu návykových látek (podle § 27 zákona č. 167/1998 Sb.).

 

Upozorňujeme, že OOVL podává samostatné hlášení o stavu a pohybu zásob návykových látek uvedených v příloze č. 1 nebo 5 nařízení vlády o seznamu návykových látek, jakož i přípravků je obsahujících, s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8 nařízení vlády o seznamu návykových látek.

 

V případě hlášení o stavu a pohybu zásob léčivých látek používaných pro přípravu léčivých přípravků jsou nabízeny ve výběru elektronického hlášení názvy léčivých látek odpovídající názvu látky v příloze č. 1 nebo 5 nařízení vlády o seznamu návykových látek, v souladu s § 1 odst. 3 vyhlášky č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek. V případech, kdy se jedná o jinou chemickou formu léčivé látky (např. sůl, báze), než která je v seznamech uvedena, doporučuje Ústav v souladu s platným lékopisným článkem konkrétní léčivé látky provést přepočet množství léčivé látky a hodnotu uvést v elektronickém hlášení.

Formulář pro podání hlášení:

Vyhledat kód pracoviště v databázi lékáren

 

Hlášení ve výjimečných případech

Pouze v případě, že lékárna již nemá platný kód pracoviště, nutný pro vyplnění elektronického formuláře, např. tehdy, když lékárna ukončila činnost nebo došlo ke změně provozovatele lékárny, použije formulář ve formátu xls:

 Do formuláře uvede ten kód pracoviště, který měla lékárna v době své činnosti přidělený.
Tento formulář po vyplnění dvakrát vytiskne, doplní podpis a jeden stejnopis zašle na adresu regionálního pracoviště SÚKL, pod které příslušná lékárna spadá/spadala. 

 

Upozornění pro provozovatele lékáren k hlášení o stavu a pohybu zásob návykových látek, 06.01.2016

Informace k hlášení o stavu a pohybu zásob návykových látek v souvislosti s předběžným opatřením, na základě kterého SÚKL musel zastavit používání některých aplikací.

Hlášení o stavu a pohybu zásob návykových látek - aktuální informace, 14.01.2016

SÚKL informuje o zprovoznění aplikace pro zasílání hlášení o stavu a pohybu zásob návykových látek.